§ 7. - [Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego w zakresie bhp] - Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.180.1860

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.
§  7.  [Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego w zakresie bhp]
1.  10
 Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia.
2. 
Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia, a ich realizacja powinna zapewnić spełnienie wymagań określonych w § 3.
3. 
Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców.
4. 
Ramowe programy szkolenia są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
10 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U.07.196.1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2007 r.