Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1079

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 14 września 2012 r.
w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na podstawie art. 24n ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego egzaminem na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§  2.
1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 120 godzin lekcyjnych, przy czym część praktyczna szkolenia trwa nie krócej niż 60 godzin lekcyjnych.
2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych, obejmujących w szczególności wizje lokalne w terenie, mające na celu nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§  3.
1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, kończy się samodzielnym sporządzeniem co najmniej dwóch projektów audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanych dalej "projektami audytów brd", oraz egzaminem.
2. Pierwszy projekt audytu brd sporządza się z wybranych przez osobę prowadzącą szkolenie dwóch projektów audytów brd, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
3. Drugi projekt audytu brd sporządza się z wybranych przez osobę prowadzącą szkolenie dwóch projektów audytów brd, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4. Każdy z dwóch odcinków dróg wybranych do sporządzenia projektów audytów brd powinien mieć inną klasę techniczną i inny charakter zabudowy. Jeden odcinek drogi powinien dotyczyć dróg poza terenem zabudowy bez skrzyżowań jednopoziomowych, a drugi odcinek drogi powinien dotyczyć dróg w terenie zabudowy.
5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prawidłowe sporządzenie projektów audytów brd. Prawidłowość sporządzenia projektów audytów brd stwierdza osoba prowadząca praktyczną część szkolenia.
§  4. Egzamin na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego składa się z:
1) części teoretycznej - obejmującej pisemne zadania do rozwiązania sprawdzające znajomość tematyki określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) części praktycznej - sprawdzającej umiejętność przeprowadzania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§  5. Egzamin, o którym mowa w § 4, przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez uczelnie lub instytuty, o których mowa w art. 24n ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
§  6.
1. Egzamin, o którym mowa w § 4, jest przeprowadzany w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatowi na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanemu dalej "kandydatem", możliwość samodzielnego rozwiązania zadań i sporządzenia projektu audytu brd.
2. Przed wejściem do sali kandydat okazuje dowód osobisty albo inny ważny dokument potwierdzający tożsamość.
3. Prace egzaminacyjne są oznaczane indywidualnym kodem.
4. Z egzaminu wyklucza się kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony sposób zakłóca przebieg egzaminu.
§  7. Czas trwania egzaminu wynosi:
1) dla części teoretycznej - 120 minut;
2) dla części praktycznej - 180 minut.
§  8.
1. Część teoretyczna egzaminu, o której mowa w § 4 pkt 1, składa się z ośmiu zadań do rozwiązania.
2. Za każde zadanie przyznaje się od 0 do 10 punktów.
§  9.
1. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu, o której mowa w § 4 pkt 2, jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów z części teoretycznej egzaminu.
2. Część praktyczna egzaminu obejmuje sporządzenie projektu audytu brd, wylosowanego przez kandydata z dwóch audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
§  10.
1. Za sporządzenie projektu audytu brd przyznaje się od 0 do 20 punktów.
2. Warunkiem zaliczenia części praktycznej egzaminu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 15 punktów.
§  11. Osobie, która ukończyła szkolenie zakończone egzaminem oraz zdała egzamin na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydaje się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zakończonego egzaminem.
§  12.
1. Szkolenie okresowe, o którym mowa w § 1 pkt 2, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 32 godziny lekcyjne, przy czym część praktyczna szkolenia powinna trwać nie mniej niż 24 godziny lekcyjne.
2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych mających na celu podniesienie umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z samodzielnego sporządzenia co najmniej dwóch projektów audytów brd.
§  13. Ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 12, potwierdza się zaświadczeniem o jego ukończeniu.
§  14. Wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  15. Szkolenie w zakresie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a zakończyło się po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 472), uważa się za spełniające wymogi szkolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, o ile spełnia ono następujące warunki:
1) trwało co najmniej 120 godzin lekcyjnych,
2) obejmowało w swoim programie sporządzenie projektu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
3) zostało zakończone egzaminem.
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA ZAKOŃCZONEGO EGZAMINEM NA AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp.ZagadnienieForma pracyLiczba godzin
1234
1Przepisy:wykład6
dyrektywa 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz. Urz. UE L 319 z 29.11.2008., str. 59)
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych
przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych
przepisy dotyczące zarządzania ruchem na drogach
przepisy dotyczące znaków i sygnałów drogowych, warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
2Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i opisu jego stanu:wykład4
wprowadzenie do problemu z opisem kompleksu uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego
wskaźniki opisu stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
uczestnicy ruchu drogowego i wpływ ich cech na uwarunkowania w projektowaniu i użytkowaniu infrastruktury drogowej
3Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i metody ich analizy na etapie planowania i projektowania drogi:wykład ćwiczenia10

8

kryteria bezpieczeństwa ruchu drogowego w planowaniu i projektowaniu dróg
czynniki prędkości i widoczności w ocenie zagrożeń i zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego
wymagania i problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego występujące w stadiach planowania i projektowania dróg - położenie geograficzne, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, profil podłużny, przekrój poprzeczny - przykłady dobrej i złej praktyki
skrzyżowania i węzły - lokalizacja i rodzaj skrzyżowań, skrzyżowania z liniami kolejowymi - podstawowe wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów
uczestnicy ruchu drogowego - urządzenia i wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczne strefy parkingowe - identyfikacja błędów
organizacja ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, ograniczenia ruchu - wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów
dodatkowe czynniki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie dróg i skrzyżowań, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, sposób zagospodarowania terenów przyległych do drogi, przejścia dla zwierząt i inne urządzenia ochrony środowiska - podstawowe wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów
ćwiczenia praktyczne związane z identyfikacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powodowanych przez błędy infrastruktury drogowej
4Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i metody ich analizy na etapie przygotowania do użytkowania oraz użytkowania drogi:wykład ćwiczenia6

4

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego - widoczność w różnych warunkach, widoczność oznakowania pionowego i poziomego, stan nawierzchni, zachowania uczestników ruchu drogowego
policyjna baza danych o wypadkach drogowych SEWIK
czytanie i wyciąganie wniosków z karty zdarzenia drogowego
bazy danych wykorzystywane w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego
rodzaje i cele analiz zdarzeń o różnych poziomach szczegółowości
identyfikacja miejsc niebezpiecznych i ich diagnoza
oceny na podstawie rekonstrukcji wypadków
przykłady analiz szczegółowych i diagnozy dla określenia głównych zagrożeń oraz możliwości ich eliminacji - ćwiczenia praktyczne
5Prowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego:wykład ćwiczenia4

2

formalne zasady audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i związane z nim procedury
instrukcja i techniki wykonywania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, rola pytań kontrolnych, listy błędów
przykłady audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu listy pytań kontrolnych - prezentacje wykonanych audytów dla fazy projektu koncepcyjnego, fazy projektu szczegółowego, fazy przygotowania do użytkowania, fazy użytkowania - ćwiczenia praktyczne
6Wykonywanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg poza terenem zabudowy:wykład ćwiczenia6

13

główne problemy audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg i skrzyżowań w poszczególnych fazach audytu
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg i skrzyżowań w fazie projektu koncepcyjnego i projektu szczegółowego - zajęcia warsztatowe
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków autostrad, dróg ekspresowych i węzłów drogowych - zajęcia warsztatowe
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejących rozwiązań - odcinków dróg i skrzyżowań w fazie przygotowania do użytkowania i użytkowania - zajęcia terenowe
7Wykonywanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg na terenie zabudowy:wykład ćwiczenia6

13

specyfika audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg na terenach zabudowy w poszczególnych fazach audytu
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg i skrzyżowań w fazie projektu koncepcyjnego i projektu szczegółowego - zajęcia warsztatowe
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejących rozwiązań - odcinków dróg i skrzyżowań w fazie przygotowania do użytkowania i użytkowania - zajęcia terenowe
8Specyficzne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego:wykład8
wprowadzenie do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsc obsługi podróżnych, miejsc poboru opłat, stacji poboru opłat, stacji paliw, parkingów i innych
znaki drogowe pionowe i poziome
sygnalizacja świetlna
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
konstrukcje wsporcze dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
skrzyżowania z liniami kolejowymi
urządzenia ochrony środowiska
przykłady wykonanych audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego specyficznych elementów infrastruktury
9Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przygotowania do użytkowania i użytkowania:wykład4
wprowadzenie do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przygotowania do użytkowania i użytkowania
przykłady wykonanych audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego
10Ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego:wykład3
założenia metodologiczne do ocen
procedura wykonywania ocen
przykłady oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego
11Klasyfikacja odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków śmiertelnych oraz klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej:wykład3
założenia metodologiczne do klasyfikacji
procedura wykonywania klasyfikacji
przykłady klasyfikacji
12Zagadnienia praktyczne:ćwiczenia20
praca własna obejmująca wykonanie dwóch projektów audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego
prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA AUDYTORÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp.ZagadnienieForma pracyLiczba godzin
1234
1Autostrady i drogi ekspresowe:wykład

ćwiczenia

2

7

uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu koncepcyjnego - położenie geograficzne, lokalizacja i typy węzłów, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, skrzyżowania z liniami kolejowymi, urządzenia ochrony środowiska
uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu szczegółowego - oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie drogi i węzłów, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, uczestnicy ruchu drogowego
specyfika audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie przygotowania do użytkowania i użytkowania
typowe błędy rozwiązań spotykanych w praktyce
nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do autostrad i dróg ekspresowych
praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi ekspresowej lub autostrady wraz z węzłem
prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych
2Drogi poza terenem zabudowy:wykład

ćwiczenia

2

7

uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu koncepcyjnego - położenie geograficzne, lokalizacja i rodzaj skrzyżowań, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, skrzyżowania z liniami kolejowymi, urządzenia ochrony środowiska
uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu szczegółowego - oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie drogi i skrzyżowań, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, uczestnicy ruchu drogowego
typowe błędy rozwiązań spotykanych w praktyce
nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dróg poza terenem zabudowy
praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi poza terenem zabudowy
prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych
3Drogi w terenie zabudowy:wykład

ćwiczenia

4

10

specyfika uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach dróg w terenie zabudowy identyfikowana na podstawie analiz danych o wypadkach
wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego przy kształtowaniu odcinków dróg w terenie zabudowy - lokalizacja i rodzaj skrzyżowań, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, skrzyżowania z liniami kolejowymi, urządzenia sterowania ruchem drogowym, urządzenia ochrony środowiska, oznakowanie pionowe i poziome i ich widoczność, sygnalizacja świetlna, oświetlenie ulicy i skrzyżowań, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, stan nawierzchni, uczestnicy ruchu drogowego - przykłady rozwiązań
typowe błędy rozwiązań i ich przyczyny
nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dróg w terenie zabudowy
praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi w terenie zabudowy
prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

CERTYFIKAT

(format A4)

AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

wzór