Szczegółowy zakres działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.220.1632

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
2)
urządzeniach specjalistycznych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu WDT, których:
a)
dokumentacja techniczna dotycząca wytwarzania została uzgodniona przez WDT, w tym urządzeń technicznych określonych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy,
b)
przeznaczenie lub sposób eksploatacji są charakterystyczne dla wojska;
3)
inspektorach WDT - należy przez to rozumieć żołnierzy pełniących służbę wojskową lub pracowników wojska zatrudnionych na stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych WDT, posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności dozoru technicznego potwierdzone stosownym upoważnieniem Szefa WDT.
Szczegółowy zakres działania WDT obejmuje:
1)
wykonywanie czynności dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w tym:
a)
zatwierdzanie i nadzorowanie systemów jakości wytwarzających, naprawiających lub modernizujących urządzenia specjalistyczne,
b)
wnioskowanie o ukaranie osób uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie badań i czynności sprawdzających oraz niezawiadamiających WDT o niebezpiecznych uszkodzeniach urządzeń technicznych lub nieszczęśliwych wypadkach związanych z ich eksploatacją,
c)
stwierdzanie, czy wytwarzający urządzenia specjalistyczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne spełnia wymagania w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń,
d)
uzgadnianie warunków technicznych dla urządzeń specjalistycznych, dla których nie ma ustalonych warunków technicznych dozoru technicznego,
e)
uzgadnianie wymagań technicznych dla importowanych urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń,
f)
sprawdzanie kwalifikacji, w tym egzaminowanie, osób wykonujących czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń,
g)
sprawdzanie kwalifikacji, w tym egzaminowanie, osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,
h)
wydawanie, zawieszanie i cofanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osobom, o których mowa w lit. f i g,
i)
przyjmowanie zawiadomień o niebezpiecznych uszkodzeniach lub nieszczęśliwych wypadkach, związanych z eksploatacją urządzeń technicznych,
j)
uzgadnianie dokumentacji technicznej urządzeń specjalistycznych, a także zmian w tej dokumentacji,
k)
ustalanie form wykonywania dozoru technicznego,
l)
sprawdzanie wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania urządzeń specjalistycznych,
m)
przeprowadzanie badań typu urządzeń specjalistycznych,
n)
wykonywanie badań sprawdzających urządzeń specjalistycznych,
o)
wykonywanie badań odbiorczych, okresowych i doraźnych urządzeń technicznych,
p)
sprawdzanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,
r)
przeprowadzanie czynności sprawdzających, o których mowa w ustawie, przed wydaniem decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych,
s)
uzgadnianie naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych,
t)
uznawanie dokumentów wydanych za granicą, stwierdzających wykonanie badań urządzeń technicznych;
2)
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, dotyczących:
a)
uprawnień wytwarzających, naprawiających lub modernizujących urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawiania lub modernizowania,
b)
zmiany warunków określonych w uprawnieniach, o których mowa w lit. a,
c)
zawieszania i cofania uprawnień, o których mowa w lit. a,
d)
uznawania laboratoriów przeprowadzających badania materiałów i urządzeń technicznych,
e)
dopuszczeń urządzeń technicznych do obrotu,
f)
wycofania z obrotu urządzeń technicznych i wstrzymania ich wytwarzania wraz z podaniem tej informacji do publicznej wiadomości,
g)
zezwoleń na eksploatację urządzeń technicznych,
h)
wstrzymania eksploatacji urządzeń technicznych;
3)
wnioskowanie o objęcie dozorem technicznym WDT innych urządzeń technicznych;
4)
opracowywanie planów zamierzeń WDT;
5)
opracowywanie i składanie rocznych sprawozdań z działalności WDT Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego;
6)
współpracę z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej w procesie wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
7)
inicjowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;
8)
współpracę z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do harmonizacji przepisów dotyczących dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
9)
szkolenie i egzaminowanie inspektorów WDT, kandydatów na inspektorów WDT i innych pracowników WDT;
10)
nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów, norm i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych;
11)
informowanie właściwych przełożonych o stwierdzonych przypadkach rażącego nieprzestrzegania przepisów, norm i zasad z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych;
12)
analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia;
13)
uzgadnianie programów szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych;
14)
współpracę z innymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego;
15)
inicjowanie:
a)
działalności normalizacyjnej i w zakresie opracowywania projektów warunków technicznych dozoru technicznego,
b)
przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz,
c)
działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych użytkowników urządzeń technicznych,
d)
przedsięwzięć mających na celu zapewnienie organizacyjno-technicznych i jakościowych warunków do wykonywania zadań;
16)
popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych;
17)
prowadzenie ewidencji i zbiorów dokumentów dotyczących kwalifikacji inspektorów WDT;
18)
prowadzenie ewidencji i zbiorów dokumentów dotyczących w szczególności:
a)
urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym WDT,
b)
wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.
Działania, o których mowa w § 2, WDT wykonuje w kraju i za granicą w stosunku do:
1)
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
2)
przedsiębiorców, w zakresie projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, obrotu oraz naprawy i modernizacji urządzeń specjalistycznych.
1.
Strukturę organizacyjną WDT tworzą:
1)
Szef WDT;
2)
Biuro WDT w Warszawie;
3)
Delegatura WDT w Gdyni, której terytorialnym obszarem działania są województwa: pomorskie i zachodniopomorskie;
4)
Delegatura WDT w Krakowie, której terytorialnym obszarem działania są województwa: małopolskie, podkarpackie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie;
5)
Delegatura WDT w Olsztynie, której terytorialnym obszarem działania są województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie;
6)
Delegatura WDT w Warszawie, której terytorialnym obszarem działania są województwa: lubelskie, łódzkie i mazowieckie;
7)
Delegatura WDT we Wrocławiu, której terytorialnym obszarem działania są województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.
2.
Etat dla Biura WDT i dla delegatur WDT nadaje Minister Obrony Narodowej.
1.
Szef WDT wykonuje swoje zadania z zakresu kierowania całokształtem działalności WDT przy pomocy zastępcy i szefów delegatur, których może upoważnić do wykonywania czynności wymienionych w § 2 pkt 1 lit. a-i oraz działań określonych w § 2 pkt 9-18.
2.
Szef WDT może upoważnić inspektorów WDT do wykonywania w jego imieniu czynności, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. j-s, oraz do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. g i h.
3.
Szef WDT ustala dla inspektorów WDT numery identyfikacyjne i wydaje im upoważnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.
Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 pkt 1, jest obowiązany do:
1)
uzgadniania z WDT programów szkoleń w zakresie uzyskiwania zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji specjalistycznych urządzeń technicznych;
2)
powiadamiania WDT o wszelkich zmianach w ewidencji urządzeń technicznych, w tym o skreśleniu ich z ewidencji i przekazaniu poza jednostkę;
3)
niezwłocznego powiadamiania WDT o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzeń technicznych;
4)
wyznaczenia osób i powierzenia im obowiązków w zakresie:
a)
prowadzenia ewidencji posiadanych urządzeń technicznych i porównywania jej z bazą danych WDT,
b)
prowadzenia ewidencji świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych oraz osób posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 189, poz. 1584, z 2003 r. Nr 104, poz. 975 oraz z 2004 r. Nr 108, poz. 1142).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI DOZORU TECHNICZNEGO

wzór

Opis wzoru upoważnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego

1. Format A7 (układ poziomy).

2. Tekst barwy czarnej.

3. Na pierwszej stronie umieszcza się:

1) centralnie, pionowo w odległości 10 mm od siebie paski o grubości 8 mm barwy czerwonej;

2) wyrazy o treści:

a) w jednym wierszu - "WOJSKOWY DOZÓR TECHNICZNY",

b) w jednym wierszu - "UPOWAŻNIENIE NR .........",

c) w pięciu wierszach - "Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) inspektor Wojskowego Dozoru Technicznego (miejsce na wpisanie stopnia lub tytułu naukowego, imienia i nazwiska) jest upoważniony do wykonywania czynności dozoru technicznego.",

d) w jednym wierszu - "Upoważnienie ważne do dnia 31 grudnia ......... r.",

e) w dwóch wierszach - "SZEF WDT .........";

3) symbol "mp.".

4. Na drugiej stronie umieszcza się wyrazy o treści:

1) w czterech wierszach - "Niniejsze upoważnienie uprawnia do wstępu, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, do pomieszczeń i obiektów, w których znajdują się urządzenia podlegające dozorowi technicznemu.";

2) w dwóch wierszach - "Podstawa prawna: art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.)".