Art. 50. - [Zakres działania WDT] - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  50.  [Zakres działania WDT]
1. 
Do zakresu działania WDT należy:
1)
wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi oraz urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi i eksploatowanymi w:
a)
jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
b) 7
 jednostkach sił zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile przepisy szczególne lub umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej;
2)
wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami, o których mowa w pkt 1;
3)
współpraca z innymi instytucjami w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń, o których mowa w pkt 1;
4)
wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, urządzenia techniczne inne niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, które będą podlegały dozorowi technicznemu WDT, jeżeli urządzenia takie występują wyłącznie w jednostkach określonych w ust. 1 pkt 1.
7 Art. 50 ust. 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.683) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 kwietnia 2023 r.