Szczegółowy zakres działania Ministra Klimatu i Środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1949

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
energia;
2)
klimat;
3)
środowisko.
3. 
Minister jest dysponentem części 47, 51 i 41 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 26 października 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI KLIMATU I ŚRODOWISKA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1)
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
2)
Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
3)
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.