Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1059

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Finansów, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) budżet;
2) finanse publiczne;
3) instytucje finansowe.
3.  Minister jest dysponentem części 19 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Finansów.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 4 czerwca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI FINANSÓW LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

4) dyrektorzy izb administracji skarbowej i naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych.