Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2265

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Finansów, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) budżet;
2) finanse publiczne;
3) instytucje finansowe.
3.  Minister jest dysponentem części 19 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Finansów.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI FINANSÓW LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
4) dyrektorzy izb administracji skarbowej i naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych.