Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.761

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Cyfryzacji, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja.
3.  Minister jest dysponentem części 27 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji.
5.  Minister sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 17 kwietnia 2018 r.