Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.761

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 kwietnia 2018 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Cyfryzacji, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja.
3.  Minister jest dysponentem części 27 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji.
5.  Minister sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.