§ 1. - Szczegółowy zakres działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. - Dz.U.1957.4.16 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy zakres działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.4.16

Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1957 r.
§  1.
1.
Zakres działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury obejmuje:
1)
ustalanie planów prac w zakresie sporządzania przez prezydia rad narodowych planów urbanistycznych, planów zabudowy wsi oraz planów zagospodarowania stref podmiejskich, zespołów miast i zespołów osiedli miejskich i wiejskich; rozpatrywanie planów zastrzeżonych do decyzji Rządu lub Komitetu; współpraca z właściwymi organami w zakresie sporządzania planów regionalnych;
2)
organizowanie opracowywania normatywów urbanistycznych, ich zatwierdzanie lub przedstawianie do akceptacji Rządu;
3)
instruowanie właściwych komórek prezydiów rad narodowych i nadzór nad ich działalnością w sprawach:
a)
opracowywania planów wymienionych w pkt 1,
b)
lokalizacji szczegółowej inwestycji,
c)
opracowywania wytycznych urbanistyczno-architektonicznych do projektowania,
d)
akceptowania projektów architektoniczno-budowlanych we wszystkich działach gospodarki narodowej,
e)
sprawowania nadzoru budowlanego;
4)
akceptowanie projektów architektoniczno-budowlanych zastrzeżonych do decyzji Komitetu oraz ocena najważniejszych inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego;
5)
współpraca z właściwymi organami w dziedzinie ochrony i odbudowy zabytków architektonicznych i urbanistycznych;
6)
sprawy opracowywania przepisów z zakresu prawa budowlanego i planowej zabudowy miast i osiedli;
7)
ustalanie zasad opracowywania i zatwierdzania założeń projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji;
8)
ustalanie programów i planów prac w zakresie typowych elementów przestrzennych w budownictwie, akceptowania założeń i organizowanie sporządzania projektów typowych, zatwierdzanie tych projektów oraz nadzór nad ich stosowaniem;
9)
ustalanie programów i planów prac w zakresie opracowywania normatywów projektowania, organizowanie opracowań normatywów oraz rozpatrywanie normatywów zastrzeżonych do decyzji Rządu lub Komitetu;
10)
ustalanie ogólnych zasad struktury i pracy organizacji projektowania architektoniczno-budowlanego;
11)
inicjowanie, organizowanie i koordynowanie wszelkiej działalności mającej na celu podnoszenie poziomu projektów urbanistycznych i architektonicznych oraz realizacji tych projektów, a w szczególności:
a)
inicjowanie i organizowanie konkursów na projekty urbanistyczne i architektoniczno-budowlane,
b)
współdziałanie z organizacjami naukowymi i resortami w zakresie planowania, organizowania i koordynowania badań i opracowań naukowych, inicjowanie takich opracowań i badań oraz rozpowszechnianie ich wyników,
c)
organizowanie pokazów i wystaw oraz współpraca z właściwymi organizacjami w zakresie działalności wydawniczej,
d)
współpraca z właściwymi organami przy ustalaniu programów studiów i metod kształcenia urbanistów, architektów, inżynierów i techników budownictwa oraz organizowanie stałego podnoszenia ich kwalifikacji,
e)
współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi w zakresie budownictwa, architektury, urbanistyki i plastyki,
f)
inicjowanie i organizowanie współpracy na terenie międzynarodowym.
2.
Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury w sprawach związanych z wydawaniem aktów normatywnych objętych zakresem jego kompetencji działa przy współpracy i porozumieniu z zainteresowanymi ministrami oraz prezydiami rad narodowych.
3. 1
Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury ustala ogólne zasady struktury i pracy organizacji projektowania architektoniczno-budowlanego, normatywy techniczne projektowania i zasady sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zatwierdza projekty typowe budownictwa oraz opracowuje cenniki za dokumentację projektowo-kosztorysową - przy współudziale Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
1 § 1 ust. 3 dodany przez § 3 ust. 3 rozporządzenia z dnia 20 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia właściwości w tej dziedzinie (Dz.U.57.52.253) z dniem 3 października 1957 r.