Zm.: zarządzenie z dnia 13 listopada 1957 r. w sprawie zasad współpracy terenowych komisji planowania gospodarczego z... - M.P.1959.8.31 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie z dnia 13 listopada 1957 r. w sprawie zasad współpracy terenowych komisji planowania gospodarczego z terenowymi służbami architektoniczno-budowlanymi w zakresie opracowywania ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego miast i osiedli.

Monitor Polski

M.P.1959.8.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1959 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 16 stycznia 1959 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 13 listopada 1957 r. w sprawie zasad współpracy terenowych komisji planowania gospodarczego z terenowymi służbami architektoniczno-budowlanymi w zakresie opracowywania ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego miast i osiedli.

Na podstawie § 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 58, poz. 271) w związku z § 2 pkt 13 uchwały nr 285 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zakresu działania i organizacji terenowych komisji planowania gospodarczego (Monitor Polski Nr 68, poz. 413) oraz na podstawie § 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury (Dz. U. Nr 4, poz. 16) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Planowała przy Radzie Ministrów i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 13 listopada 1957 r. w sprawie zasad współpracy terenowych komisji planowania gospodarczego z terenowymi służbami architektoniczno-budowlanymi w zakresie opracowywania ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego miast i osiedli (Monitor Polski Nr 97, poz. 563) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) udostępnianiu służbie architektoniczno-budowlanej materiałów, będących w posiadaniu terenowych komisji planowania gospodarczego, a mających związek z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego miast, osiedli i terenów wiejskich",

2)
po § 5 dodaje się nowy § 5a w brzmieniu:

"§ 5a.

Przepisy § 1, § 2 ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 1, § 4 i § 5 mają zastosowanie również przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.