Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1129 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 16 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych 2

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku: bydło, owce i kozy zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) posiadacza zwierzęcia gospodarskiego;
1a) 3  numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, jeżeli je posiada;
1b) 4  numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, jeżeli został nadany;
1c) 5  współrzędne geograficzne siedziby stada, w której zwierzę gospodarskie obecnie przebywa, lub równoznaczne określenie położenia geograficznego tej siedziby;
2) numer identyfikacyjny albo numery identyfikacyjne zwierzęcia gospodarskiego;
2a) 6  informację o wniesieniu przez posiadacza zwierzęcia gospodarskiego opłaty za wydanie paszportu bydła lub duplikatu paszportu bydła oraz opłaty za doręczenie paszportu bydła lub duplikatu paszportu bydła;
3) datę urodzenia zwierzęcia gospodarskiego i numer siedziby stada, w którym to zwierzę się urodziło;
4) numery kolejnych siedzib stad, w których zwierzę gospodarskie przebywało, oraz numer siedziby stada, w którym zwierzę gospodarskie obecnie przebywa;
4a) 7  numer miejsca prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650), w którym zwierzę gospodarskie przebywało;
4b) 8  numer miejsca prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym zwierzę gospodarskie przebywało;
4c) 9  informację o dzierżawie rzeźni i numer tej rzeźni, jeżeli dotyczy;
5) numer zakładu przetwórczego albo spalarni w przypadku unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego;
5a) numer miejsca gromadzenia zwierząt, w którym zwierzę gospodarskie przebywało;
5b) numer rzeźni, w której dokonano uboju zwierzęcia gospodarskiego;
5c) 10  weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany podmiotom:
a) prowadzącym działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-1, o oraz p ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub
b) o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242 i 471 oraz z 2018 r. poz. 650)

- jeżeli został nadany, oraz datę wydania decyzji nadającej ten numer;

6) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia gospodarskiego, a w przypadku urodzenia zwierzęcia gospodarskiego w wyniku przenoszenia zarodka - numer identyfikacyjny dawczyni zarodka albo dawczyni komórki jajowej, zaś w przypadku zwierzęcia gospodarskiego przywiezionego z państwa trzeciego - numer identyfikacyjny nadany po przeprowadzeniu granicznej kontroli weterynaryjnej;
7) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia gospodarskiego, a w przypadku sztucznego unasiennienia - numer identyfikacyjny dawcy nasienia, jeżeli jest znany;
8) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego, w przypadku jego zmiany;
9) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego nadany w państwie trzecim, w przypadku zwierząt sprowadzanych z tego państwa, jeżeli jest znany;
10) płeć i rasę zwierzęcia gospodarskiego;
11) oznaczenie typu użytkowego zwierzęcia gospodarskiego: mięsny, mleczny albo kombinowany;
11a) 11  kategorię ubojową;
12) oznaczenie państwa pochodzenia;
13) w przypadku przemieszczania zwierzęcia gospodarskiego, następujące informacje:
a) przyczynę przemieszczenia tego zwierzęcia,
b) oznaczenie państwa, do którego jest przemieszczane to zwierzę,
c) datę przemieszczenia tego zwierzęcia z siedziby stada lub do siedziby stada oraz numery tych siedzib stad;
14) datę padnięcia, zabicia, uboju zwierzęcia gospodarskiego na terenie gospodarstwa i datę unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia gospodarskiego w rzeźni obejmujące:
a) datę przyjęcia tego zwierzęcia do rzeźni,
b) datę uboju tego zwierzęcia,
c) numer partii uboju tego zwierzęcia,
d) numer siedziby stada, z którego to zwierzę przyjęto do rzeźni,
e) 12  kategorię ubojową,
f) 13  masę tuszy lub masę ciała zwierzęcia;
15) 14  datę wydania paszportu bydła lub duplikatu paszportu bydła, jeżeli został wydany, oraz informację o sposobie odbioru tego paszportu lub duplikatu paszportu;
16) 15  potwierdzenie wydania duplikatu kolczyka, jeżeli został wydany, oraz kolejny numer tego duplikatu;
17) status epizootyczny siedziby stada;
18) informacje o nakazach lub zakazach dotyczących zwierzęcia gospodarskiego, wydanych przez Inspekcję Weterynaryjną;
19) rodzaj identyfikatora elektronicznego w przypadku, gdy zwierzę zostało nim oznakowane.
§  2.  Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) posiadacza zwierzęcia;
1a) 16  numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, jeżeli je posiada;
1b) 17  numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, jeżeli został nadany;
1c) 18  współrzędne geograficzne siedziby stada, w której zwierzę gospodarskie obecnie przebywa, lub równoznaczne określenie położenia geograficznego tej siedziby;
2) datę urodzenia zwierzęcia gospodarskiego i numer siedziby stada, w którym zwierzę się urodziło;
2a) 19  datę oznakowania zwierzęcia gospodarskiego;
3) numery kolejnych siedzib stad, w których zwierzę gospodarskie przebywało, oraz numer siedziby stada, w którym zwierzę gospodarskie obecnie przebywa;
3a) 20  numer miejsca prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym zwierzę gospodarskie przebywało;
3b) 21  numer miejsca prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym zwierzę gospodarskie przebywało;
4) numer zakładu przetwórczego albo spalarni w przypadku unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego;
4a) numer miejsca gromadzenia zwierząt, w którym zwierzę gospodarskie przebywało;
4b) numer rzeźni, w której dokonano uboju zwierzęcia gospodarskiego;
4c) 22  informację o dzierżawie rzeźni i numer tej rzeźni, jeżeli dotyczy;
4d) 23  weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany podmiotom:
a) prowadzącym działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-1, o oraz p ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub
b) o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

- jeżeli został nadany, oraz datę wydania decyzji nadającej ten numer;

5) 24  ogólną liczbę zwierząt gospodarskich w siedzibie stada;
6) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego, w przypadku jego zmiany;
7) w przypadku zwiększenia liczebności stada, informacje o:
a) dacie przybycia zwierząt gospodarskich do stada,
b) numerze siedziby stada, z którego zwierzęta gospodarskie przybyły do stada,
c) 25  ogólnej liczbie zwierząt gospodarskich, które przybyły do siedziby stada,
d) przyczynie zmiany liczebności stada;
8) w przypadku zmniejszenia liczebności stada, informacje o:
a) dacie ubycia zwierząt gospodarskich ze stada,
b) numerze siedziby stada, do którego zwierzęta gospodarskie zostały przemieszczone,
c) 26  ogólnej liczbie zwierząt gospodarskich, które ubyły z siedziby stada,
d) przyczynie zmiany liczebności stada;
9) datę padnięcia, zabicia, uboju zwierzęcia gospodarskiego na terenie gospodarstwa i datę unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia gospodarskiego w rzeźni obejmujące:
a) datę przyjęcia tego zwierzęcia do rzeźni,
b) datę uboju tego zwierzęcia,
c) numer partii uboju tego zwierzęcia,
d) numer siedziby stada, z którego to zwierzę przyjęto do rzeźni;
10) 27  (uchylony);
11) status epizootyczny siedziby stada;
12) informacje o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt gospodarskich, wydanych przez Inspekcję Weterynaryjną;
13) rodzaj identyfikatora elektronicznego w przypadku, gdy zwierzę zostało nim oznakowane.
§  3.  Jeżeli posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, to w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, zamiast numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), zamieszcza się numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego posiadacza.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 28
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2015.1906).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

dyrektywy 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964),

decyzji Komisji 2000/678 z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej szczegółowe zasady rejestracji gospodarstw w krajowych bazach danych świń, przewidzianych w dyrektywie Rady 64/432/EWG (Dz. Urz. WE L 281 z 07.11.2000).

3 § 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
4 § 1 pkt 1b dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
5 § 1 pkt 1c dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
6 § 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
7 § 1 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
8 § 1 pkt 4b dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
9 § 1 pkt 4c dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
10 § 1 pkt 5c dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
11 § 1 pkt 11a dodany przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
12 § 1 pkt 14 lit. e dodana przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
13 § 1 pkt 14 lit. f dodana przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
14 § 1 pkt 15 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
15 § 1 pkt 16 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
16 § 2 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
17 § 2 pkt 1b dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
18 § 2 pkt 1c dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
19 § 2 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
20 § 2 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
21 § 2 pkt 3b dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
22 § 2 pkt 4c dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
23 § 2 pkt 4d dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
24 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
25 § 2 pkt 7 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
26 § 2 pkt 8 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
27 § 2 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia z dnia 24 września 2018 r. (Dz.U.2018.1922) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2018 r.
28 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła (Dz.U.2002.131.1114) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji (Dz.U.2003.112.1063), które na podstawie art. 40 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.2017.546) utraciły moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.