Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1682

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1129 oraz z 2018 r. poz. 1922) w § 1 w pkt 14 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 2 w pkt 9 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "datę padnięcia, zabicia, uboju zwierzęcia gospodarskiego na terenie gospodarstwa i datę unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia gospodarskiego w rzeźni obejmujące:" zastępuje się wyrazami "datę padnięcia, zabicia, uboju zwierzęcia gospodarskiego na terenie gospodarstwa z przeznaczeniem na użytek własny, uboju z konieczności i datę unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia gospodarskiego w rzeźni obejmujące:".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).