Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1922

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1129) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

"1a) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, jeżeli je posiada;

1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, jeżeli został nadany;

1c) współrzędne geograficzne siedziby stada, w której zwierzę gospodarskie obecnie przebywa, lub równoznaczne określenie położenia geograficznego tej siedziby;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) informację o wniesieniu przez posiadacza zwierzęcia gospodarskiego opłaty za wydanie paszportu bydła lub duplikatu paszportu bydła oraz opłaty za doręczenie paszportu bydła lub duplikatu paszportu bydła;",

c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4c w brzmieniu:

"4a) numer miejsca prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650), w którym zwierzę gospodarskie przebywało;

4b) numer miejsca prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym zwierzę gospodarskie przebywało;

4c) informację o dzierżawie rzeźni i numer tej rzeźni, jeżeli dotyczy;",

d) po pkt 5b dodaje się pkt 5c w brzmieniu:

"5c) weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany podmiotom:

a) prowadzącym działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-1, o oraz p ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub

b) o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242 i 471 oraz z 2018 r. poz. 650)

- jeżeli został nadany, oraz datę wydania decyzji nadającej ten numer;",

e) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) kategorię ubojową;",

f) w pkt 14 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

"e) kategorię ubojową,

f) masę tuszy lub masę ciała zwierzęcia;",

g) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

"15) datę wydania paszportu bydła lub duplikatu paszportu bydła, jeżeli został wydany, oraz informację o sposobie odbioru tego paszportu lub duplikatu paszportu;

16) potwierdzenie wydania duplikatu kolczyka, jeżeli został wydany, oraz kolejny numer tego duplikatu;";

2) w § 2:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

"1a) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, jeżeli je posiada;

1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, jeżeli został nadany;

1c) współrzędne geograficzne siedziby stada, w której zwierzę gospodarskie obecnie przebywa, lub równoznaczne określenie położenia geograficznego tej siedziby;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) datę oznakowania zwierzęcia gospodarskiego;",

c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) numer miejsca prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym zwierzę gospodarskie przebywało;

3b) numer miejsca prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym zwierzę gospodarskie przebywało;",

d) po pkt 4b dodaje się pkt 4c i 4d w brzmieniu:

"4c) informację o dzierżawie rzeźni i numer tej rzeźni, jeżeli dotyczy;

4d) weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany podmiotom:

a) prowadzącym działalność, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-1, o oraz p ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub

b) o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

- jeżeli został nadany, oraz datę wydania decyzji nadającej ten numer;",

e) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ogólną liczbę zwierząt gospodarskich w siedzibie stada;",

f) w pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) ogólnej liczbie zwierząt gospodarskich, które przybyły do siedziby stada,",

g) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) ogólnej liczbie zwierząt gospodarskich, które ubyły z siedziby stada,",

h) uchyla się pkt 10.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).