Szczegółowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.169.1138

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządza się, co następuje:
Szczegółowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DANYCH PRZEWIDZIANYCH DO AKTUALIZACJI I UZUPEŁNIENIA PRZEZ URZĘDY GMIN W ZESTAWIENIU BUDYNKÓW, MIESZKAŃ I OSÓB

W zestawieniu budynków, mieszkań i osób aktualizacji i uzupełnieniu przez urzędy gmin podlegają informacje dotyczące:

1) budynków:

a) nazwa miejscowości,

b) nazwa ulicy,

c) numer porządkowy budynku,

d) dodatkowa numeracja budynków położonych na tej samej nieruchomości i oznaczonych tym samym numerem porządkowym,

e) rodzaj budynku: mieszkalny, niemieszkalny1), obiekt zbiorowego zakwaterowania,

f) lokalizacja budynku na mapie cyfrowej;

2) mieszkań:

a) typ: mieszkanie, część mieszkania zajmowana na podstawie umowy najmu, mieszkanie położone w obiekcie zamkniętym2), zamieszkane pomieszczenie niebędące mieszkaniem,

b) numer mieszkania,

c) przyczyna niezamieszkania mieszkania będącego własnością gminy; w stosunku do innych zasobów możliwość określenia "przyczyna nieznana";

3) obiektów zbiorowego zakwaterowania:

a) nazwa obiektu,

b) liczba miejsc w obiekcie,

c) liczba budynków zajmowanych przez obiekt,

d) liczba mieszkań zlokalizowanych na terenie obiektu nieprzeznaczonych dla pensjonariuszy tego obiektu;

4) osób:

a) imiona,

b) nazwisko,

c) numer PESEL,

d) charakter pobytu (stały albo czasowy),

e) kraj obywatelstwa,

f) przyporządkowanie osób do odpowiednich mieszkań.

______

1) Budynek niemieszkalny jest to obiekt budowlany przeznaczony na potrzeby niemieszkalne, który nie jest klasyfikowany jako budynek mieszkalny. Na potrzeby narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. dane są zbierane o tych budynkach niemieszkalnych, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie.

2) Za mieszkanie w budynku położonym w obiekcie zamkniętym uważa się mieszkanie w budynku będącym w dyspozycji lub trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub podległych im jednostek organizacyjnych.