§ 2. - Szczegółowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.169.1138

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2010 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.