§ 1. - Szczegółowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.169.1138

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2010 r.
§  1.
Szczegółowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób określa załącznik do rozporządzenia.