§ 3. - Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na... - Dz.U.2019.1772 t.j. - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1772 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.
§  3. 
1. 
Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie własności nieruchomości nabytej z Zasobu zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres zbywcy nieruchomości;
2)
dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości;
3)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres nabywcy nieruchomości.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
umowę przedwstępną na przeniesienie własności nieruchomości albo odpis umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości;
2)
dowody, o których mowa w art. 7 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy;
3)
dowody potwierdzające posiadanie przez nabywcę kwalifikacji rolniczych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy;
4)
oświadczenie nabywcy, że nieruchomość rolna jest nabywana z zamiarem powiększenia bądź utworzenia gospodarstwa rodzinnego - w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy;
5)
oświadczenie nabywcy nieruchomości o powierzchni posiadanych użytków rolnych wraz ze wskazaniem podstawy tego posiadania - w przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy;
6)
decyzję o przyznaniu pomocy finansowej - w przypadku osób, o których mowa w art. 29a ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy.
3. 
Dołączenie dowodów i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie jest wymagane, jeżeli nabywca nieruchomości uzyskał zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na jej nabycie na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 2 pkt 2.