Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2450

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności

Na podstawie art. 46v ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W przypadku wystąpienia niezależnej od podmiotu przyczyny powodującej brak możliwości przesłania dokumentu do Systemu, przez okres dwóch godzin, podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub organ podatkowy informuje o braku możliwości obsługi przemieszczenia organ wyznaczony na podstawie art. 46v ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwany dalej "właściwym organem", który po weryfikacji zasadności zgłoszenia potwierdza niedostępność Systemu.
2.  O niedostępności Systemu właściwy organ informuje niezwłocznie na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
3.  W przypadku braku możliwości obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz poza tą procedurą z użyciem Systemu w związku z wystąpieniem awarii Systemu Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED lub Zintegrowanego Systemu Obsługi Zabezpieczeń OSOZ 2, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  2.  W przypadku niedostępności Systemu podmiot wysyłający, przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz poza tą procedurą z użyciem Systemu, umieszcza odpowiednio w dokumencie zastępującym e-AD lub w dokumencie zastępującym e-DD lokalny numer referencyjny, który identyfikuje przemieszczenie do czasu przesłania dokumentów w trybie art. 46v ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
§  3.  Dokumenty, o których mowa w art. 41a ust. 3 pkt 2, art. 41g ust. 1, art. 46c ust. 1 pkt 2, art. 46r pkt 2, 3 i 4 oraz art. 46v ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przed przekazaniem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, są podpisywane odpowiednio przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający.
§  4.  W przypadku przywrócenia dostępności Systemu właściwy organ niezwłocznie zamieszcza na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych informację o zakończeniu niedostępności Systemu. Nie wyklucza to możliwości wcześniejszego przesyłania przez użytkowników dokumentów do Systemu, przed publikacją tej informacji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności (Dz. U. poz. 420), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. U. poz. 1697).