Niedostępność Systemu. - Dz.U.2022.2866 - OpenLEX

Niedostępność Systemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2866

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie niedostępności Systemu

Na podstawie art. 46v ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
przypadki, w jakich uznaje się, że System jest niedostępny;
2)
szczegółowy sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, w tym rodzaje dostarczanych dokumentów lub zakres dostarczanych informacji;
3)
organ podatkowy lub organy podatkowe właściwe do wykonywania określonych zadań w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności i rodzaje tych zadań.
System jest niedostępny w przypadku:
1)
stwierdzenia jego niedostępności przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający, jeżeli nie została ogłoszona niedostępność, o której mowa w pkt 2;
2)
stwierdzenia oraz ogłoszenia jego niedostępności przez organ, o którym mowa w § 11 pkt 1, zwany dalej "właściwym organem".
1. 
W przypadku niedostępności Systemu, o której mowa w § 2 pkt 1, przez okres nie dłuższy niż:
1)
dwie godziny,
2)
jedna godzina - w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą"

- odpowiednio podmiot wysyłający lub podmiot odbierający, który stwierdził niedostępność Systemu, informuje o tej niedostępności właściwy organ.

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ udziela zgody na zastosowanie procedury, o której mowa w § 4, zwanej dalej "zgodą", i umieszcza informację o jej udzieleniu w Systemie.
3. 
O udzieleniu bądź odmowie udzielenia zgody podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest informowany drogą elektroniczną.
1. 
W przypadku uzyskania zgody:
1)
podmiot wysyłający, przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz poza tą procedurą z użyciem Systemu, umieszcza odpowiednio w dokumencie zastępującym e-AD, w dokumencie zastępującym e-DD albo dokumencie zastępującym e-SAD lokalny numer referencyjny;
2)
podmiot odbierający:
a)
nie dokonuje rozładunku odbieranych wyrobów akcyzowych do momentu przeprowadzenia kontroli celno--skarbowej, w przypadku gdy przed uzyskaniem tej zgody otrzymał informację o zamiarze przeprowadzenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego tej kontroli,
b)
informuje niezwłocznie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o odbiorze wyrobów akcyzowych z zastosowaniem dokumentu zastępującego raport odbioru.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, podmiot odbierający dokonuje rozładunku odbieranych wyrobów akcyzowych po upływie:
1)
2 godzin albo
2)
6 godzin, jeżeli wyroby akcyzowe przybywają poza godzinami pracy albo w dzień wolny od pracy urzędu celno--skarbowego

- liczonych od momentu przybycia wyrobów akcyzowych.

3. 
Podmiot wysyłający lub podmiot odbierający dostarcza naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla miejsca odbioru wyrobów akcyzowych czytelnie podpisany dokument zastępujący raport odbioru, w terminie 5 dni odpowiednio od dnia:
1)
odbioru wyrobów akcyzowych - w przypadku gdy dokument zastępujący raport odbioru sporządza podmiot odbierający;
2)
potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych - w przypadku gdy dokument zastępujący raport odbioru sporządza podmiot wysyłający.
4. 
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla miejsca odbioru wyrobów akcyzowych przekazuje dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podmiotu wysyłającego, który przekazuje kopię tego dokumentu podmiotowi wysyłającemu.
W przypadku:
1)
niepoinformowania przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający właściwego organu o niedostępności Systemu, o której mowa w § 2 pkt 1, albo
2)
braku zgody

- odpowiednio podmiot wysyłający lub podmiot odbierający może w czasie trwania niedostępności Systemu dostarczyć na dowolnym informatycznym nośniku danych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), do właściwego urzędu skarbowego wygenerowane dokumenty, o których mowa w art. 41a ust. 3 pkt 2, art. 41g ust. 1, art. 46c ust. 1 pkt 2, art. 46pb ust. 2 pkt 2 oraz art. 46v ust. 4 ustawy.

1. 
W przypadku niedostępności Systemu:
1)
podmiot wysyłający:
a)
przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokument zastępujący e-AD, dokument zastępujący e-DD lub dokument zastępujący e-SAD, w którym umieszczono lokalny numer referencyjny (LRN),
b)
przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego kopię dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych wyrobów akcyzowych - w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
c)
składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:
oświadczenie w sprawie zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych wyrobów akcyzowych, o terminie ważności i kwocie wolnej zabezpieczenia generalnego lub o wysokości i terminie ważności zabezpieczenia ryczałtowego - w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
oświadczenie przewoźnika lub spedytora, który złożył zabezpieczenie generalne, albo podmiotu odbierającego o wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego albo zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, ich zabezpieczeniem akcyzowym - w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy,
oświadczenie podmiotu pośredniczącego o wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego, którym jest podmiot prowadzący skład podatkowy, albo zobowiązania podatkowego tego podmiotu wysyłającego oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, jego zabezpieczeniem akcyzowym - w przypadku przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy;
2)
uprawniony odbiorca wraz z dokumentem zastępującym raport odbioru, gdy nie został jeszcze wypełniony obowiązek, o którym mowa odpowiednio w art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy lub art. 37o ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2483 i 2707):
a)
przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego kopię dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczonych wyrobów akcyzowych,
b)
składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:
oświadczenie w sprawie zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczonych wyrobów akcyzowych i o kwocie wolnej zabezpieczenia generalnego,
oświadczenie przewoźnika lub spedytora o wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju albo jego zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może być obowiązany, ich zabezpieczeniem akcyzowym, o którym mowa w art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy;
3)
uprawniony odbiorca wraz z dokumentem zastępującym raport odbioru, gdy został wypełniony obowiązek, o którym mowa odpowiednio w art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy lub art. 37o ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o jego wypełnieniu.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 5.
Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c tiret pierwsze i drugie oraz pkt 2 lit. b oraz art. 41a ust. 3 pkt 2, art. 41g ust. 1, art. 46c ust. 1 pkt 2, art. 46pb ust. 2 pkt 2, art. 46v ust. 4 ustawy, przed przekazaniem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, są podpisywane odpowiednio przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający.
1. 
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu odbierającego przesyła dokument zastępujący raport odbioru władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwym dla podmiotu wysyłającego.
2. 
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu odbierającego przesyła dokument zastępujący raport odbioru władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwym dla podmiotu wysyłającego.
W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2:
1)
właściwy organ ogłasza niezwłocznie niedostępność Systemu poprzez:
a)
zamieszczenie ogłoszenia w Systemie,
b)
wprowadzenie informacji do Systemu CS/MISE;
2)
organ, o którym mowa w § 11 pkt 2, zamieszcza ogłoszenie o niedostępności Systemu na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC);
3)
przepisy § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b, ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku przywrócenia dostępności Systemu podmiot przesyła do Systemu wymagane dokumenty lub informacje, które nie mogły być przesłane z powodu niedostępności Systemu.
Wyznacza się:
1)
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi jako organ właściwy do:
a)
stwierdzenia oraz ogłoszenia niedostępności Systemu,
b)
udzielenia zgody albo odmowy jej udzielenia;
2)
Ministra Finansów jako organ właściwy do zamieszczenia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) ogłoszenia o niedostępności Systemu oraz przywróceniu jego dostępności.
Przepisy § 4 ust. 1 pkt 1, § 5, § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, § 7 oraz § 8 ust. 2 w zakresie e-SAD oraz dokumentu zastępującego e-SAD stosuje się od dnia 13 lutego 2023 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 3
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1137, 1488, 1967, 2180, 2236 i 2707.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności (Dz. U. poz. 2450),

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu właściwego do potwierdzania niedostępności Systemu (Dz. U. poz. 2406)

- które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2707).