Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.420

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności

Na podstawie art. 41f ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe zasady postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności.
§  2. 
1.  W przypadku wystąpienia niezależnej od podmiotu przyczyny powodującej brak możliwości przesłania dokumentu do Systemu, przez okres dwóch godzin, podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub organ podatkowy informuje o braku możliwości obsługi przemieszczenia organ wyznaczony na podstawie art. 41f ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwany dalej "właściwym organem", który po weryfikacji zasadności zgłoszenia, potwierdza niedostępność Systemu.
2.  O niedostępności Systemu właściwy organ informuje niezwłocznie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
3.  W przypadku braku możliwości obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie w związku z wystąpieniem awarii Systemu Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED lub Zintegrowanego Systemu Obsługi Zabezpieczeń OSOZ 2, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  3.  W przypadku niedostępności Systemu podmiot wysyłający, przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, umieszcza w dokumencie zastępującym e-AD lokalny numer referencyjny, który identyfikuje przemieszczenie do czasu przesłania dokumentów w trybie art. 41f ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
§  4.  Dokumenty, o których mowa w art. 41a ust. 3 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 i 3, w art. 41f ust. 4 oraz w art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przed przekazaniem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, muszą być podpisane przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający.
§  5.  W przypadku przywrócenia dostępności Systemu, właściwy organ niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych informację o zakończeniu niedostępności Systemu. Nie wyklucza to możliwości wcześniejszego przesyłania przez użytkowników dokumentów do Systemu, przed publikacją tej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 1617), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).