Rozdział 5 - Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe  26 - Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.718

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2023 r. do: 31 grudnia 2027 r.

Rozdział  5

Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe  26

§  45a.  27
1. 
W przypadku taryf dla ciepła, dla których wnioski o ich zatwierdzenie albo wnioski o zatwierdzenie ich zmiany zostały złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r., uwzględniających źródła ciepła biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dla których ceny i stawki opłat ustala się na podstawie § 11 i § 12, do ceny ciepła, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 albo w § 7 ust. 2 pkt 2, jednorazowo dolicza się rekompensatę z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji dwutlenku węgla za 2020 r., obliczaną według wzoru:

RCO22020 = (KPCO22020/Qp) - (KTCO22020/QT)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

RCO22020 - rekompensatę z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji dwutlenku węgla za 2020 r. [w zł/GJ]; jeżeli wynik różnicy jest liczbą ujemną, rekompensata przyjmuje wartość 0,

KPCO22020 - poniesione koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla związane z wypełnieniem obowiązku ich rozliczenia zgodnie z odrębnymi przepisami za 2020 r. dla danego źródła ciepła [w zł],

KTCO22020 - planowane koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla przyjęte przez przedsiębiorstwo energetyczne we wnioskach taryfowych, na podstawie których zostały zatwierdzone taryfy lub ich zmiany dla danego źródła ciepła obowiązujące w 2020 r. [w zł],

QP - produkcję ciepła w 2020 r. określoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego źródła ciepła [w GJ],

QT - planowaną dla pierwszego roku stosowania taryfy produkcję ciepła określoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego źródła ciepła [w GJ].

2. 
W przypadku gdy w 2020 r. w rozliczeniach z odbiorcami obowiązywała więcej niż jedna taryfa:
1)
planowane koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla oznaczone symbolem "KTCO22020" przyjęte przez przedsiębiorstwo energetyczne we wnioskach taryfowych, na podstawie których zostały zatwierdzone taryfy lub ich zmiany dla danego źródła ciepła obowiązujące w 2020 r., ustala się dla planowanej produkcji ciepła ustalonej dla każdego z okresów, w których obowiązywała dana taryfa, jako sumę iloczynów kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla [w zł/GJ] uwzględnionego w danej taryfie lub jej zmianie i ilości ciepła planowanego do wyprodukowania w okresie stosowania danej taryfy lub jej zmiany;
2)
planowaną dla pierwszego roku stosowania taryfy produkcję ciepła określoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego źródła ciepła oznaczoną symbolem "QT" ustala się jako sumę planowanej produkcji ciepła z każdego okresu, w którym obowiązywała dana taryfa; planowaną produkcję ciepła w każdym z tych okresów ustala się na podstawie udziału średniej produkcji ciepła z analogicznych okresów w latach 2017-2019 w średniej wartości łącznej rocznych produkcji ciepła z lat 2017-2019.
§  45b.  28
 (uchylony).
§  45c.  29
 Do dnia 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorstwo energetyczne może wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli w jego trakcie ogłoszone zostaną wskaźniki, o których mowa w § 45b ust. 1.
§  45d.  30
 W przypadku wystąpienia o zmianę taryfy zatwierdzonej w 2021 r. do obliczenia wielkości PDn-1 oraz PWn-1, zdefiniowanych odpowiednio w § 11 ust. 4 i § 45b ust. 1, stosuje się ceny i stawki opłat w taryfach obowiązujących w dniu 31 grudnia 2020 r., a wartość iloczynu oznaczona symbolem KCO2n-1 odpowiada iloczynowi planowanej na pierwszy rok stosowania taryfy wielkości Q dla danego źródła ciepła, o której mowa w § 19, oraz kosztów jednostkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla obliczonych na podstawie całkowitych kosztów tych uprawnień i wielkości Q, o której mowa w § 19, zaplanowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne we wniosku taryfowym, na podstawie którego została zatwierdzona taryfa dla ciepła dla danego źródła ciepła obowiązująca w dniu 31 grudnia 2020 r.
§  45e.  31
 Do dnia 15 marca 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne stosujące uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 13 ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli w dotychczasowej taryfie wzrost uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, o którym mowa w § 13 ust. 1, został ograniczony zgodnie z § 13 ust. 6, a po zatwierdzeniu tej taryfy wskaźnik zmiany przychodów, o którym mowa w § 13 ust. 6, uległ zmianie.
§  45f.  32
 Do dnia 30 czerwca 2022 r. przedsiębiorstwo energetyczne stosujące sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 13 ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania.
§  46. 
Taryfy przedsiębiorstw energetycznych obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia obowiązują do dnia określonego w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających te taryfy, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 i 3.
§  47. 
1. 
W przypadku źródeł, o których mowa w § 13 ust. 1, które w 2018 r. brały udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz które zostały oddane do użytku nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r., w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie wniosku złożonego w okresie jednego roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia, do ceny ciepła, o której mowa w § 13 ust. 1 i 6, jednorazowo dolicza się:
1)
w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami węglowymi - 1,36 zł/GJ.
2)
w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi - 0,78 zł/GJ,
3)
w przypadku jednostek kogeneracji opalanych olejem opałowym - 0 zł/GJ,
4)
w przypadku jednostek kogeneracji stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii - 0 zł/GJ

- z tytułu pokrycia kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w roku 2018, które nie zostały uwzględnione w cenie referencyjnej, o której mowa w § 13 ust. 2 i 3.

2. 
W przypadku źródeł, o których mowa w ust. 1, w których do wytwarzania ciepła zużywanych jest jednocześnie kilka rodzajów paliwa, kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala się jako średnią z wartości podanych w ust. 1 pkt 1-4 ważoną planowanym udziałem energii chemicznej poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w tych źródłach.
3. 
W taryfie, która została zatwierdzona zgodnie z ust. 1 lub 2, wskaźnik wzrostu przychodów, obliczony zgodnie z § 13 ust. 6, zwiększa się odpowiednio o liczbę punktów procentowych odpowiadającą kwotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 lub ust. 2.
4. 
Cena ciepła, o której mowa w § 13 ust. 1 i 6, w taryfie, która została zatwierdzona zgodnie z ust. 1 lub 2, może być wyższa od ceny referencyjnej, o której mowa w § 13 ust. 2.
§  47a.  33
1. 
W przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w § 13 ust. 1, w taryfie albo jej zmianie, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca 2023 r., przedsiębiorstwo energetyczne może doliczyć do ceny ciepła oznaczonej symbolem CC, ustalonej zgodnie z § 13, kwotę w wysokości do:
1)
22 zł/GJ - w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami węglowymi,
2)
30 zł/GJ - w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi,
3)
28 zł/GJ - w przypadku jednostek kogeneracji opalanych olejem opałowym,
4)
25 zł/GJ - w przypadku jednostek kogeneracji stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii

- z tytułu pokrycia kosztów paliwa, które nie zostały uwzględnione w cenie referencyjnej, o której mowa w § 13 ust. 2 i 3.

2. 
W przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w § 13 ust. 1, w których do wytwarzania ciepła jest zużywanych jednocześnie kilka rodzajów paliw, kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala się jako średnią z wartości kwot określonych w ust. 1 ważoną planowanym udziałem energii chemicznej poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w tych jednostkach.
3. 
Cena ciepła po doliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1 albo 2, może być wyższa od ceny referencyjnej, o której mowa w § 13 ust. 2 i 3, a jej zmiana w zakresie, w jakim obejmuje doliczenie kwoty, o której mowa w ust. 1 albo 2, nie jest ograniczona wskaźnikiem zmiany przychodów, o którym mowa w § 13 ust. 6.
4. 
W taryfie albo jej zmianie, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca 2023 r., doliczenie do ceny ciepła kwoty, o której mowa w ust. 1 albo 2, stosuje się nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2023 r.
§  47b.  34
 Przedsiębiorstwo energetyczne stosujące uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 13 ust. 1, do dnia 15 marca 2023 r., może wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli zmiana dotyczy doliczenia do ceny ciepła kwoty, o której mowa w § 47a ust. 1 albo 2.
§  48. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  49. 
Przepisy § 21 ust. 3-5 i § 31 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 stosuje się do dnia 9 listopada 2022 r.
§  50. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 35
26 Tytuł rozdziału 5 zmieniony przez § 1 pkt 2rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.788) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2021 r.
27 § 45a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.788) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2021 r.
28 § 45b uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1695) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2023 r.
29 § 45c dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 stycznia 2022 r.
30 § 45d dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 stycznia 2022 r.
31 § 45e:

- dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2437) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 listopada 2022 r.

32 § 45f dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 marca 2022 r. (Dz.U.2022.597) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2022 r.
33 § 47a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2437) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 listopada 2022 r.
34 § 47b dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 23 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2437) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 listopada 2022 r.
35 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 1988), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250).