Art. 107. - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. - Dz.U.2022.553 t.j. - OpenLEX

Art. 107. - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.553 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022 r.
Art.  107. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 95, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 95, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.