Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1529 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.
§  6.  Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 10 ustawy, składa do ministra odpowiednio dla:
1) kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy - statutowy organ nadzorczy,
2) kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 9 ustawy - rada naukowa za pośrednictwem dyrektora właściwej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad tymi podmiotami,
3) kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 12 ustawy - sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra, nadzorujący te podmioty z upoważnienia ministra,
4) kierowników (dyrektorów) podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 16 ustawy - rada społeczna podmiotu za pośrednictwem dyrektora właściwej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad tymi podmiotami,
5) (uchylony)

- w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za dany rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub po złożeniu przez podmiot prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy.