Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu bydłem i świniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.11.58

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 stycznia 2006 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami 2

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania:
1)
weterynaryjne w handlu bydłem i świniami;
2)
jakim powinno odpowiadać świadectwo zdrowia dla bydła i świń będących przedmiotem handlu.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
bydło i świnie przeznaczone do uboju - zwierzęta należące do różnych gatunków bydła, w tym Bubalus bubalis i Bison bison, oraz świnie przeznaczone bezpośrednio do rzeźni lub miejsca gromadzenia zwierząt, z którego mogą być dostarczone wyłącznie do rzeźni;
2)
bydło i świnie przeznaczone do chowu lub hodowli - zwierzęta należące do różnych gatunków bydła, w tym Bubalus bubalis i Bison bison, oraz świnie inne niż te, o których mowa w pkt 1, w tym przeznaczone do rozrodu, produkcji mleka, mięsa lub na cele pociągowe, wystawy i pokazy, z wyłączeniem zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych i sportowych.
1.
Bydło i świnie przeznaczone do chowu lub hodowli mogą być przedmiotem handlu, jeżeli przebywały w jednym gospodarstwie pochodzenia:
1)
w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę lub
2)
od urodzenia - w przypadku gdy mają nie więcej niż 30 dni życia.
2.
W przypadku bydła i świń będących przedmiotem handlu, transportowanych za pośrednictwem miejsca gromadzenia zwierząt znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca pochodzenia zwierząt, okres gromadzenia tych zwierząt poza gospodarstwem pochodzenia nie może być dłuższy niż 6 dni.
1.
Bydło przeznaczone do chowu lub hodowli może być przedmiotem handlu, jeżeli:
1)
reagowało ujemnie w śródskórnym teście tuberkulinowym, przeprowadzonym w okresie 30 dni przed opuszczeniem gospodarstwa pochodzenia, przy czym wzrost grubości fałdów skóry zwierzęcia w tym teście nie może być większy niż 2 milimetry - w przypadku bydła powyżej 6. tygodnia życia;
2)
wykazywało miano przeciwciał niższe niż 30 międzynarodowych jednostek aglutynacyjnych (IU) na mililitr w teście seroaglutynacyjnym lub innym teście w kierunku brucelozy zatwierdzonym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej 3 , przeprowadzonym w stadzie pochodzenia w okresie 30 dni przed opuszczeniem gospodarstwa pochodzenia - w przypadku buhajów powyżej 12 miesięcy życia;
3)
reagowało ujemnie w teście w kierunku enzootycznej białaczki bydła, przeprowadzonym w okresie 30 dni przed opuszczeniem gospodarstwa pochodzenia - w przypadku bydła powyżej 12 miesięcy życia.
2.
Nie przeprowadza się:
1)
testu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli bydło pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub jego części:
a)
uznanych za urzędowo wolne od gruźlicy albo
b)
z zatwierdzoną siecią nadzoru określoną w przepisach Unii Europejskiej 4 ;
2)
testu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli bydło pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub jego części:
a)
uznanych za urzędowo wolne od brucelozy albo
b)
z zatwierdzoną siecią nadzoru określoną w przepisach Unii Europejskiej 5 ;
3)
testu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli bydło pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub jego części:
a)
uznanych za urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła albo
b)
z zatwierdzoną siecią nadzoru określoną w przepisach Unii Europejskiej 6 .
Bydło przeznaczone do uboju może być przedmiotem handlu, jeżeli:
1)
pochodzi ze stad uznanych za urzędowo wolne od gruźlicy oraz enzootycznej białaczki bydła;
2)
pochodzi ze stad uznanych za urzędowo wolne od brucelozy - w przypadku buhajów.
Bydło przeznaczone do chowu lub hodowli od czasu opuszczenia gospodarstwa pochodzenia do czasu przybycia do miejsca przeznaczenia nie powinno mieć kontaktu z bydłem, o którym mowa w § 5.
Wzór świadectwa zdrowia, w które zaopatruje się bydło i świnie przeznaczone do handlu, zawierający wymagania oraz sposób jego wystawienia, jest określony w załączniku F do dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964, str. 1977, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 13, z późn. zm.).
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami (Dz. U. Nr 142, poz. 1512 i Nr 286, poz. 2886).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).
2 Przepisy rozporządzenia:

1) wdrażają częściowo postanowienia dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964, str. 1977, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 13, z późn. zm.);

2) wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącego przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 43, str. 354).

3 Przepisy wydane na podstawie art. 17 dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964, str. 1977, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 13, z późn. zm.).
4 Art. 14 dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydła i trzody chlewnej (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964, str. 1977, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 13, z późn. zm.).
5 Art. 14 dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydła i trzody chlewnej (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964, str. 1977, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 13, z późn. zm.).
6 Art. 14 dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydła i trzody chlewnej (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964, str. 1977, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 13, z późn. zm.).
7 § 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 maja 2015 r. (Dz.U.2015.771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2015 r.