Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.934

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych 2

Na podstawie art. 15a ust. 4 pkt 1 oraz art. 34 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 oraz z 2018 r. poz. 650 i 664) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Klasy tusz wołowych, o których mowa w części A ust. 11I załącznika IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), dzieli się na następujące podklasy:
1) z wyróżnikiem "+";
2) bez wyróżnika;
3) z wyróżnikiem "-",
2.  Informację o nadanej podklasie, o której mowa w ust. 1, przekazuje się dostawcy w powiadomieniu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103).
§  2.  W przypadku gdy ustalenia masy tuszy wieprzowej dokonuje się po upływie 45 minut od przeprowadzenia czynności kłucia, masę koryguje się w sposób określony w art. 7 ust. 4 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/1182 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 74), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/1182".
§  3.  W przypadku oznaczania tusz wołowych i wieprzowych w formie:
1) pieczęci, o której mowa w art. 8 rozporządzenia 2017/1182, wysokość liter lub cyfr nie może być mniejsza niż 2 cm;
2) etykiety, o której mowa w art. 8 rozporządzenia 2017/1182, powierzchnia etykiety nie może być mniejsza niż 50 cm2.
§  4. 
1.  W przypadku ćwierćtuszy wołowej, w celu zastosowania art. 8 ust. 3 lit. a rozporządzenia 2017/1182, oznaczenia klasy jakości handlowej tej ćwierćtuszy dokonuje się:
1) na rostbefie w okolicach czwartego kręgu lędźwiowego - w przypadku ćwierćtuszy tylnej;
2) na mostku, w odległości od 10 do 30 cm od krawędzi rozcięcia mostka - w przypadku ćwierćtuszy przedniej.
2.  W przypadku półtuszy wieprzowej, w celu zastosowania art. 8 ust. 3 lit. c rozporządzenia 2017/1182, oznaczenia klasy jakości handlowej tej półtuszy dokonuje się na skórze tylnej golonki lub szynki.
§  5.  Etykieta, o której mowa w art. 8 rozporządzenia 2017/1182, oprócz informacji określonych w rozporządzeniu 2017/1182, zawiera:
1) weterynaryjny numer identyfikacyjny;
2) numer identyfikacyjny lub numer uboju zwierzęcia;
3) datę uboju;
4) masę tuszy;
5) informację o dokonaniu klasyfikacji przy użyciu technik automatycznej klasyfikacji, jeżeli zastosowano taką technikę - w przypadku tusz wołowych.
§  6.  Tusz wołowych i wieprzowych można nie oznaczać w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 6 lit. b rozporządzenia 2017/1182.
§  7.  Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych (Dz. U. poz. 180);
2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz. U. poz. 181).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1182 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 74) oraz

b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103).