§ 8. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
§  8. 
1. 
Płatność ekologiczna do tego samego obszaru może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania ekologicznego.
2. 
Jeżeli na danym obszarze jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, do tego obszaru nie przysługuje płatność ekologiczna.
3.  9
 Płatność ekologiczna do danego obszaru może zostać przyznana, jeżeli do tego obszaru rolnik nie ubiega się jednocześnie o przyznanie:
1)
płatności, o których mowa w art. 30 pkt 1, 3 lub 4 lub art. 41 pkt 1 lub 2 ustawy o Planie Strategicznym;
2)
płatności, o których mowa w art. 30 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, z tytułu realizacji:
a)
praktyki 1. Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt lub
b)
praktyki 7. Uproszczone systemy uprawy

- określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o Planie Strategicznym;

3)
premii, o której mowa w art. 41 pkt 3 ustawy o Planie Strategicznym, do gruntów, na których założono system rolno-leśny.
9 § 8 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.