Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.113 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

Na podstawie art. 116a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej przeznaczonej na kształcenie dzieci będących na utrzymaniu zmarłych policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą.
§  2.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) pomocy - należy przez to rozumieć pomoc, o której mowa w art. 116a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą o Policji";
2) dziecku - należy przez to rozumieć zstępnego, któremu na podstawie art. 116a ust. 1 i 2 ustawy o Policji przysługuje pomoc finansowa na kształcenie.
§  3.  Pomoc przyznaje Komendant Główny Policji w drodze decyzji administracyjnej i wypłaca ją ze środków będących w jego dyspozycji.
§  4. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", składa do Komendanta Głównego Policji dziecko albo jego przedstawiciel ustawowy.
2.  Wniosek składa się za pośrednictwem, właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dziecka, Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, w terminie:
1) do dnia 31 lipca - w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych;
2) do dnia 30 września - w przypadku słuchaczy placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów uczelni.
3.  Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka, oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy - jeśli nie jest nim dziecko;
2) numer i datę wydania aktu zgonu policjanta oraz oznaczenie organu wydającego akt zgonu;
3) numer i datę wydania orzeczenia komisji lekarskiej ustalającej związek zgonu policjanta ze służbą oraz oznaczenie komisji wydającej to orzeczenie.
4.  Do wniosku dołącza się:
1) informacje, w jakiej placówce oświatowej lub uczelni dziecko zamierza rozpocząć lub kontynuować naukę, wraz ze wskazaniem ilości semestrów nauki w danym roku szkolnym lub akademickim;
2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego.
§  5. 
1.  Pomoc jest przyznawana jednorazowo w roku szkolnym lub akademickim i wynosi:
1) dla uczniów szkół ponadpodstawowych - dwukrotność przeciętnego uposażenia policjantów, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o Policji, bez 1/12 równowartości nagrody rocznej, obowiązującego w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku;
2) dla słuchaczy placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów uczelni - trzykrotność przeciętnego uposażenia policjantów, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o Policji, bez 1/12 równowartości nagrody rocznej, obowiązującego w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku.
2.  Pomoc wypłacana jest w dwóch równych ratach:
1) pierwsza rata, za okres od września do grudnia, wypłacana jest w terminie do dnia 30 listopada;
2) druga rata, za okres od stycznia do czerwca, wypłacana jest w terminie do dnia 30 kwietnia.
3.  Jeżeli w danym roku szkolnym lub akademickim nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc jest przyznawana i wypłacana w wysokości odpowiadającej jednej racie, w terminie odpowiednim do okresu odbywania nauki.
4.  Pomoc wypłaca się na rachunek bankowy dziecka lub jego ustawowego przedstawiciela.
§  6. 
1.  W przypadku nieuzyskania promocji do klasy programowo wyższej lub niezaliczenia roku studiów pomoc w kolejnym roku nie przysługuje.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spowodowanym okolicznościami niezależnymi od dziecka, w szczególności długotrwałą chorobą, pomoc w kolejnym roku może zostać przyznana.
3.  Do przyznania pomocy, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio § 4. Do wniosku dołącza się dokumentację potwierdzającą okoliczności, o których mowa w ust. 2.
§  7. 
1.  W przypadku przerwania nauki po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a przed wypłaceniem pierwszej lub drugiej raty tej pomocy, dziecko lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Komendanta Głównego Policji.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji wydaje decyzję o wstrzymaniu wypłaty pomocy.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2018.97).