Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach... - Dz.U.2022.1519 - OpenLEX

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1519

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 lipca 2022 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 i 1270) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą", w tym:
1)
formę i tryb składania wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność;
2)
szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o przyznanie pomocy;
3)
szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej "umową".
Pomoc przyznaje się Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.
Pomoc przyznaje się na operacje w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.
Pomoc przyznaje się na operację:
1)
której koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innego unijnego instrumentu finansowego;
2)
dla której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa;
3)
która będzie realizowana w nie więcej niż 5 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.;
4)
której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
5)
która będzie realizowana na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub takiej, do której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania na cele operacji w czasie jej realizacji oraz przez okres związania celem;
6)
dla której określono obszar oddziaływania na użytki rolne;
7)
która jest zgodna z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju operacji;
8)
która obejmuje inwestycję wynikającą z dokumentów, które mają przeprowadzoną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, oraz pozytywnie zaopiniowaną przez organ opiniodawczo-doradczy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", w zakresie jej wpływu na środowisko, w tym na grunty rolne, zasoby wodne oraz retencję wody.
Pomoc przyznaje się w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1)
ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013",
2)
budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych, w szczególności zbiorników wodnych lub jazów,
3)
kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczającego poza działania związane z utrzymaniem wód,
4)
zakupu i montażu urządzeń służących do pomiaru stanów wód,
5)
zakupu usług budowlano-montażowych niezbędnych do realizacji operacji,
6)
zakupu gruntów w zakresie niezbędnym i warunkującym realizację operacji w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji,
7)
podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013"

- które są uzasadnione zakresem rzeczowym operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

1. 
Pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie wyższej niż 10 000 000 zł na operację.
2. 
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wysokość tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wysokość kosztów ustaloną w wyniku tej oceny.
3. 
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 15% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
1. 
Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:
1)
nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
2)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270), nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy;
3)
opis planowanej operacji, w tym wskazanie:
a)
celów operacji,
b)
wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji,
c)
zakresu, w jakim będzie realizowana operacja,
d)
terminu i miejsca realizacji operacji;
4)
plan finansowy operacji wraz z wnioskowaną kwotą pomocy;
5)
zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
6)
oświadczenia lub zobowiązania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące pomocy;
7)
informacje o dołączonych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy.
2. 
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, albo ich kopie.
1. 
Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.
2. 
Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej "samorządową jednostką".
3. 
W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej jednostce właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.
4. 
Jeżeli miejsce realizacji operacji jest położone na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy do przyznania pomocy jest samorząd województwa, na obszarze działania którego operacja jest realizowana na większym obszarze.
1. 
Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
2. 
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz miejsca składania tych wniosków.
3. 
Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.
4. 
Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
5. 
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
6. 
Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się w formie pisemnej. Potwierdzenie, które zawiera datę i godzinę wpływu wniosku, opatruje się pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, a podpisuje je osoba przyjmująca ten wniosek.
1. 
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczynę nieprzyznania pomocy.
2. 
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków lub wykonania określonych czynności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął w terminie wszystkich braków lub nie wykonał określonych czynności, właściwy organ samorządu województwa wzywa go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków lub wykonania określonych czynności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. 
Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął w terminie braków, pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się ten podmiot, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.
5. 
Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.
1. 
Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka sporządza niezwłocznie i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce informację o kolejności przysługiwania pomocy.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, tytuł operacji, kwotę wnioskowanej pomocy oraz datę prawidłowo złożonego wniosku o przyznanie pomocy.
1. 
W terminie 4 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa:
1)
wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;
2)
informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy - w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.
2. 
Wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do usunięcia braków lub wykonania określonych czynności, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3, wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.
Umowy zawiera się w kolejności wynikającej z prawidłowo złożonych wniosków o przyznanie pomocy.
1. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy właściwy organ samorządu województwa wyznacza podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy termin zawarcia umowy nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.
2. 
W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawiła się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że osoba reprezentująca ten podmiot zawarła umowę w innym terminie:
1)
uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, albo
2)
wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 7 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.
3. 
W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, właściwy organ samorządu województwa informuje o tym, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny nieprzyznania tej pomocy.
Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy umowa zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:
1)
zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;
2)
prowadzenia monitoringu uwilgotnienia gleby;
3)
osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
4)
niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innego unijnego instrumentu finansowego;
5)
przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
6)
warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa;
7)
dokonywania zmian w umowie.
1. 
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie.
2. 
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
1)
zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, w innych przepisach mających zastosowanie do operacji oraz w umowie - nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, a w przypadku gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 18 ust. 1 lub 2 - nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;
2)
zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3)
udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
3. 
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli:
1)
zostały poniesione:
a)
od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b)
zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy przepisy te mają zastosowanie,
c)
w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2)
zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
1. 
Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce.
2. 
Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.
1. 
Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. 
Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął w terminie braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
Jeżeli beneficjent nie usunął braków, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do tego wniosku poprawnie sporządzonych dokumentów.
4. 
W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu województwa może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub do przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
1. 
Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.
2. 
Wezwania, o których mowa w § 18 ust. 1, 2 i 4, wstrzymują bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.
Do obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące terminów.
Wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy następcy prawnego tego podmiotu, jak również przyznanie pomocy następcy prawnemu tego podmiotu nie jest możliwe ze względu na istotę i cel operacji tego typu.
Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w wysokości określonej w § 6 ust. 3. Do refundacji kosztów ogólnych poniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się § 16 ust. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).