Szczegółowe kryteria udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.165.1600

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 12 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1537) zarządza się, co następuje:
1.
Dla kryterium lokalizacji nowej inwestycji określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:
1) 2
 (uchylony);
2)
w przypadku lokalizacji w powiatach należących do podregionów, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 186, poz. 1544):
a)
0 pkt - za lokalizację w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 30 %,
b)
10 pkt - za lokalizację w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 40 %,
c)
20 pkt - za lokalizację w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 %.
2.
Dla kryterium wartości nowej inwestycji określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:
1)
przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, zwanej dalej "ustawą", przyznaje się 1 pkt za każde 2 mln euro wartości nowej inwestycji, jednak nie więcej niż 30 pkt;
2)
w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 100 tys. euro wartości nowej inwestycji, jednak nie więcej niż 30 pkt;
3)
w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 15 tys. euro powyżej 100 tys. euro wartości nowej inwestycji, jednak nie więcej niż 30 pkt;
4)
w przypadku inwestycji, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. d-f ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 5 tys. euro powyżej 50 tys. euro wartości nowej inwestycji, jednak nie więcej niż 30 pkt.
3.
Dla kryterium wielkości zatrudnienia określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:
1)
w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 30 nowych miejsc pracy utworzonych powyżej 200 nowych miejsc pracy, jednak nie więcej niż 30 pkt;
2)
w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 10 nowych miejsc pracy, jednak nie więcej niż 30 pkt;
3)
w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 1 nowe miejsce pracy powyżej 20 miejsc pracy, jednak nie więcej niż 30 pkt;
4)
w przypadku inwestycji, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. d-f ustawy, przyznaje się 1 pkt za każde 1 nowe miejsce pracy, jednak nie więcej niż 30 pkt;
5) 3
 w przypadku inwestycji, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a-f ustawy, przyznaje się 1 pkt za realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia równości płci lub poprawę równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przez co rozumie się zagwarantowanie zatrudnienia na nowych miejscach pracy co najmniej 50 % kobiet
4.
W przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. f ustawy, punkty przyznaje się, jeżeli zostały załączone do wniosku dokumenty potwierdzające miejsce lokalizacji.
5. 4
 (uchylony).
6. 5
 Dla kryterium wpływu nowej inwestycji na środowisko określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:
1)
20 pkt - w przypadku inwestycji bezpośrednio dotyczącej ochrony środowiska;
2)
10 pkt - w przypadku inwestycji, której dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko;
3) 6
 0 pkt - w przypadku inwestycji neutralnej pod względem wpływu na środowisko.
7.
Dla kryterium wpływu nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu, za nawiązanie kooperacji z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju przez okres co najmniej 5 lat po uruchomieniu przez inwestora działalności gospodarczej w wyniku takiej inwestycji, określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:
1)
10 pkt - za kooperację z dwoma przedsiębiorcami,
2)
20 pkt - za kooperację z co najmniej trzema przedsiębiorcami,

przy czym za kooperanta uważa się wyłącznie podwykonawców wykonujących pewną fazę procesu produkcyjnego bądź usługowego lub dostarczających część produktu końcowego wytwarzanego przez głównego wykonawcę, bądź usługi świadczonej przez głównego usługodawcę.

8.
Dla kryterium poziomu innowacyjności technologii wyrobów i usług wytwarzanych w ramach nowej inwestycji określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:
1)
jeżeli inwestycja zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces:
a)
10 pkt - w przypadku technologii istniejącej i stosowanej na świecie krócej niż 5 lat,
b)
20 pkt - w przypadku technologii istniejącej i stosowanej na świecie krócej niż 3 lata,
c)
30 pkt - w przypadku technologii istniejącej i stosowanej na świecie krócej niż 1 rok;
2)
10 pkt - jeżeli inwestor lub podmiot posiadający co najmniej 51 % udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie inwestora posiada patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układów scalonych, jakie stosowane są w ramach nowej inwestycji, co najmniej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie.
9.
Do wniosku określającego okres stosowania na świecie nowoczesnej technologii, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, załącza się, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy, niezależną opinię sporządzoną przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim - o zakresie działania obejmującym charakter wspieranej inwestycji, potwierdzającą okres stosowania tej technologii na świecie.
10.
Opinie dotyczące okresu stosowania na świecie nowej technologii, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sporządzone przez instytucje zagraniczne, załącza się do wniosku w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego i z potwierdzeniem sporządzonym przez jeden z podmiotów, o których mowa w ust. 9.
11.
Do wniosku określającego prawa, o których mowa w ust. 8 pkt 2, załącza się dokumenty potwierdzające tytuły do nich.
12. 7
 Dla kryterium zgodności nowej inwestycji z kierunkami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy, przyznaje się:
1)
10 pkt, jeżeli inwestycja spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a)
dotyczy obszarów, które zostały wskazane jako priorytetowe w ramach będącego w toku Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej,
b)
jest przeznaczona na wdrożenie projektów realizowanych jako projekty celowe małych i średnich przedsiębiorstw, określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642 oraz z 2004 r. Nr 66, poz. 615),
c)
jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorców na uruchomienie produkcji i dostarczanie energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych,
d)
dotyczy małych i średnich przedsiębiorców wykorzystujących istniejącą infrastrukturę likwidowanych lub restrukturyzowanych przedsiębiorstw innych przedsiębiorców,
e)
dotyczy powstających małych firm innowacyjnych, w których przedsiębiorca jest zarazem twórcą technologii będącej przedmiotem inwestycji;
2)
1 pkt, jeżeli inwestycja przyczynia się do realizacji polityk horyzontalnych Unii Europejskiej w zakresie budowania społeczeństwa informacyjnego.
 (uchylony).
 
1.
Punkty otrzymane w wyniku uwzględnienia kryteriów, o których mowa w § 1, sumuje się dla wszystkich kryteriów dotyczących danego rodzaju inwestycji.
2.
O przyznaniu wsparcia decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów uwzględnia się liczbę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, w kolejności wymienionej w § 1.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 85, poz. 768).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2 § 1 ust. 1 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 maja 2004 r. (Dz.U.04.123.1295) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2004 r.
3 § 1 ust. 3 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 maja 2004 r. (Dz.U.04.123.1295) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2004 r.
4 § 1 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 maja 2004 r. (Dz.U.04.123.1295) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2004 r.
5 § 1 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.6.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2004 r.
6 § 1 ust. 6 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 31 maja 2004 r. (Dz.U.04.123.1295) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2004 r.
7 § 1 ust. 12 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 maja 2004 r. (Dz.U.04.123.1295) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2004 r.
8 § 2 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.6.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2004 r.
9 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.6.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2004 r.