Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji. - Dz.U.2004.6.53 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.6.53

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 8 stycznia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1537) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 165, poz. 1600) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Dla kryterium wpływu nowej inwestycji na środowisko określa się następujące szczegółowe kryteria oraz punktację:

1) 20 pkt - w przypadku inwestycji bezpośrednio dotyczącej ochrony środowiska;

2) 10 pkt - w przypadku inwestycji, której dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko;

3) 0 pkt - w przypadku inwestycji neutralnej pod względem wpływu na środowisko lub negatywnie wpływającej na środowisko.";

2)
uchyla się § 2;
3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Punkty otrzymane w wyniku uwzględnienia kryteriów, o których mowa w § 1, sumuje się dla wszystkich kryteriów dotyczących danego rodzaju inwestycji.

2. O przyznaniu wsparcia decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów uwzględnia się liczbę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, w kolejności wymienionej w § 1.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).