[Powołanie okręgowych komisji wyborczych] - Art. 19. - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 19. - [Powołanie okręgowych komisji wyborczych] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  19.  [Powołanie okręgowych komisji wyborczych]
1. 
W skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 4 do 10 członków powołanych spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji.
2. 
Okręgową komisję wyborczą powołuje Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek komisarza wyborczego właściwego dla miejscowości będącej siedzibą komisji.
3. 
Członek okręgowej komisji wyborczej nie może:
1)
należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
2)
być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3)
być kandydatem w wyborach, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania, lub urzędnikiem wyborczym.