Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.

Rozdział  2

Krajowa jednostka akredytująca

Art.  12.
1. Tworzy się Polskie Centrum Akredytacji, będące krajową jednostką akredytującą, zwane dalej "Centrum Akredytacji".
2. Centrum Akredytacji jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.
3. Nadzór nad Centrum Akredytacji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz tryb działania Centrum Akredytacji.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się postanowienia Polskich Norm dotyczących jednostki akredytującej.
Art.  13.
1. Do zakresu działania Centrum Akredytacji należy w szczególności:
1) akredytowanie jednostek certyfikujących,
2) akredytowanie laboratoriów,
3) akredytowanie jednostek kontrolujących,
4) sprawowanie nadzoru nad jednostkami akredytowanymi i laboratoriami akredytowanymi w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji,
5) prowadzenie wykazu jednostek, którym udzielono akredytacji,
6) organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie systemu akredytacji.
2. Centrum Akredytacji może zawierać z zagranicznymi jednostkami akredytującymi porozumienia o wzajemnym uznawaniu kompetencji akredytowanych jednostek i laboratoriów.
Art.  14.
1. Centrum Akredytacji prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dla zakładów budżetowych.
2. Przychodami Centrum Akredytacji są:
1) wpływy z działalności,
2) dotacje budżetowe, o ile wpływy z działalności nie pokrywają wydatków.
Art.  15.
1. Dyrektora Centrum Akredytacji, zwanego dalej "Dyrektorem", powołuje Prezes Rady Ministrów na okres 5 lat spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb przeprowadzania konkursu.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, określa się kryteria doboru i oceny kandydatów, skład, sposób powoływania i działania komisji konkursowej.
4. Prezes Rady Ministrów odwołuje Dyrektora przed upływem okresu, na który został powołany, w przypadku:
1) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań,
2) naruszenia podstawowych obowiązków.
5. Prezes Rady Ministrów może odwołać Dyrektora przed upływem okresu, na który został powołany, w przypadku popełnienia przestępstwa stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu oraz na wniosek Rady do Spraw Akredytacji w przypadku określonym w art. 16 ust. 3.
6. Do zadań Dyrektora należy:
1) reprezentowanie Centrum Akredytacji,
2) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Centrum Akredytacji,
3) współpraca z Radą do Spraw Akredytacji, w tym zasięganie opinii Rady w sprawach, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1-3,
4) przedkładanie Radzie do Spraw Akredytacji rocznych sprawozdań z działalności Centrum Akredytacji.
7. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Prezes Rady Ministrów.
8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania pracowników Centrum Akredytacji.
Art.  16.
1. Przy Centrum Akredytacji działa Rada do Spraw Akredytacji, zwana dalej "Radą", będąca, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 2, organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w sprawach należących do zakresu działania Centrum Akredytacji.
2. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:
1) stanu i kierunków rozwoju akredytacji,
2) działalności merytorycznej Centrum Akredytacji,
3) wewnętrznych procedur i instrukcji związanych z akredytacją prowadzoną przez Centrum Akredytacji,
4) rocznych sprawozdań z działalności Centrum Akredytacji.
3. W przypadku negatywnej oceny działalności Centrum Akredytacji Rada może wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o odwołanie Dyrektora.
4. Kadencja Rady trwa 5 lat.
5. Rada liczy nie więcej niż 25 osób. W skład Rady wchodzą proporcjonalnie, w liczbie zapewniającej brak dominacji którejkolwiek ze stron, osoby reprezentujące organy administracji rządowej, krajową jednostkę normalizacyjną oraz ogólnopolskie organizacje: konsumenckie, pracodawców, gospodarcze i naukowo-techniczne.
6. Prezes Rady Ministrów na wniosek odpowiednich stron, o których mowa w ust. 5, powołuje oraz odwołuje członków Rady.
7. Przewodniczącego i jego dwóch zastępców wybiera Rada spośród swego grona.
8. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.
Art.  17.
1. Przy Centrum Akredytacji działa Komitet Odwoławczy, rozpatrujący odwołania w sprawach odmowy udzielenia akredytacji, ograniczenia zakresu akredytacji, zawieszenia lub cofnięcia akredytacji.
2. Komitet Odwoławczy powoływany jest przez Radę na okres jej kadencji. Równocześnie Rada wyznacza Przewodniczącego Komitetu Odwoławczego.
3. Członkami Komitetu Odwoławczego mogą być osoby posiadające wysoki stopień wiedzy z zakresów objętych akredytacją - eksperci.
4. W przypadku gdy rozpatrzenie odwołania wymaga szczególnej wiedzy lub w rozpatrywanej dziedzinie nie ma ekspertów wśród stałych członków Komitetu Odwoławczego, Przewodniczący może powołać w skład zespołu rozpatrującego sprawę dodatkowego eksperta.
5. Szczegółowy tryb działania Komitetu Odwoławczego, sposób powoływania i odwoływania poszczególnych jego członków oraz tryb rozpatrywania odwołań określi regulamin uchwalony przez Radę.
Art.  18.

Obsługę organizacyjną Rady oraz Komitetu Odwoławczego zapewnia Centrum Akredytacji.