Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.
Art.  13.
1. Do zakresu działania Centrum Akredytacji należy w szczególności:
1) akredytowanie jednostek certyfikujących,
2) akredytowanie laboratoriów,
3) akredytowanie jednostek kontrolujących,
4) sprawowanie nadzoru nad jednostkami akredytowanymi i laboratoriami akredytowanymi w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji,
5) prowadzenie wykazu jednostek, którym udzielono akredytacji,
6) organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie systemu akredytacji.
2. Centrum Akredytacji może zawierać z zagranicznymi jednostkami akredytującymi porozumienia o wzajemnym uznawaniu kompetencji akredytowanych jednostek i laboratoriów.