Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.
Art.  16.
1. Przy Centrum Akredytacji działa Rada do Spraw Akredytacji, zwana dalej "Radą", będąca, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 2, organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w sprawach należących do zakresu działania Centrum Akredytacji.
2. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:
1) stanu i kierunków rozwoju akredytacji,
2) działalności merytorycznej Centrum Akredytacji,
3) wewnętrznych procedur i instrukcji związanych z akredytacją prowadzoną przez Centrum Akredytacji,
4) rocznych sprawozdań z działalności Centrum Akredytacji.
3. W przypadku negatywnej oceny działalności Centrum Akredytacji Rada może wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o odwołanie Dyrektora.
4. Kadencja Rady trwa 5 lat.
5. Rada liczy nie więcej niż 25 osób. W skład Rady wchodzą proporcjonalnie, w liczbie zapewniającej brak dominacji którejkolwiek ze stron, osoby reprezentujące organy administracji rządowej, krajową jednostkę normalizacyjną oraz ogólnopolskie organizacje: konsumenckie, pracodawców, gospodarcze i naukowo-techniczne.
6. Prezes Rady Ministrów na wniosek odpowiednich stron, o których mowa w ust. 5, powołuje oraz odwołuje członków Rady.
7. Przewodniczącego i jego dwóch zastępców wybiera Rada spośród swego grona.
8. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.