[Kryteria dokonywania oceny zgodności wyrobów] - Art. 6. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Kryteria dokonywania oceny zgodności wyrobów] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  6.  [Kryteria dokonywania oceny zgodności wyrobów]
1. 
Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z:
1)
zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 albo
2)
szczegółowymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1, albo
3)
zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami określonymi w odrębnych ustawach.
2. 
Dokonanie oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, jest obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem do użytku.
3. 
Niezależnie od oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, dozwolone jest dokonywanie dobrowolnej oceny zgodności na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej przez zainteresowane strony.