Majer Roman, Oznakowanie CE

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 czerwca 2015 r.
Autor:

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE symbolizuje zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami Unii Europejskiej nałożonymi na producenta. Producent może umieścić na wyrobie oznakowanie CE dopiero wtedy, kiedy wyrób jest zgodny z wszystkimi dyrektywami Nowego Podejścia, które dotyczą danego wyrobu.

Krok: oznakowanie CE

Oznakowanie CE to:

– symbol zgodności danego wyrobu z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi danego typu wyrobów;

– deklaracja o przestrzeganiu zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz procedur oceny zgodności;

– paszport pozwalający na swobodny przepływ towarów na obszarze Unii Europejskiej.

Producent może umieścić na wyrobie oznakowanie CE dopiero wtedy, kiedy wyrób jest zgodny z wszystkimi dyrektywami Nowego Podejścia, które dotyczą danego wyrobu.

Oznakowanie CE jednostka notyfikowana jednostka notyfikowana wypełnienie procedury oceny zgodności przewidzianej dla danego wyrobu w dyrektywie (dyrektywach) wydanie certyfikatu producent producent przygotowanie dokumentacji technicznej zawierającej elementy wymagane przez dyrektywę (dyrektywy) Nowego Podejścia sporządzenie i podpisanie deklaracji zgodności umieszczenie na wyrobie oznakowania CE identyfikacja odpowiednich dla danego wyrobu europejskich norm zharmonizowanych i zapoznanie się z ich treścią oznakowanie CE czy wyrób spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywie (dyrektywach), którym podlega? wyrób podlega procedurze oceny zgodności czy wyrób podlega dyrektywie (dyrektywom) Nowego Podejścia? nie umieszczenie na wyrobie oznakowania CE tak nie tak nie tak nie

Krok: czy wyrób podlega dyrektywie (dyrektywom) Nowego Podejścia?

Dyrektywy Nowego Podejścia wymagające oznaczania wyrobów znakiem CE:

– urządzenia elektryczne zasilane niskim napięciem;

– proste zbiorniki ciśnieniowe;

– bezpieczeństwo zabawek;

– materiały budowlane;

– kompatybilność elektromagnetyczna;

– maszyny;

– środki ochrony indywidualnej;

– wagi nieautomatyczne;

– aktywne wszczepiane urządzenia medyczne;

– urządzenia spalające paliwo gazowe;

– nowe kotły grzejne opalane paliwem płynnym i gazowym;

– materiały wybuchowe do użytku cywilnego;

– urządzenia medyczne;

– sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu, tzw. ATEX;

– rekreacyjne jednostki pływające;

– windy;

– urządzenia ciśnieniowe;

– urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro;

– radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe;

– koleje linowe do transportu;

– przyrządy pomiarowe.