Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1610 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe dane, które należy podać w świadectwie służby oraz w opinii o służbie,
2) tryb wydawania i dokonywania sprostowań świadectwa służby oraz odwoływania się od opinii o służbie

- funkcjonariusza Straży Granicznej.

§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
2) funkcjonariusz - funkcjonariusza Straży Granicznej;
3) przełożeni właściwi w sprawach osobowych:
a) Komendanta Głównego Straży Granicznej - w stosunku do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendantów oddziałów, komendantów ośrodków i komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej,
b) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
c) komendanta oddziału Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale Straży Granicznej,
d) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodku szkolenia Straży Granicznej,
e) komendanta ośrodka Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodku Straży Granicznej;
4) komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobowych - komórkę organizacyjną właściwą do spraw kadr w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej lub ośrodku Straży Granicznej.
§  3. 
1.  Funkcjonariuszowi zwalnianemu ze służby wydaje się świadectwo służby w dniu, w którym następuje rozwiązanie stosunku służbowego. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.
2.  Wydanie świadectwa służby nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z jednostką organizacyjną.
3.  Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, wydanie świadectwa służby funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby nie jest możliwe, należy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania stosunku służbowego przesłać świadectwo służby zwolnionemu funkcjonariuszowi, za pośrednictwem poczty albo doręczyć w inny sposób.
4.  Świadectwo służby wydaje przełożony właściwy w sprawach osobowych.
§  4. 
1.  W świadectwie służby podaje się dane niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego i uprawnień z ubezpieczenia społecznego zwalnianego funkcjonariusza, dotyczące:
1) okresu służby z uwzględnieniem okresów, o których mowa w art. 151 ust. 3 ustawy;
2) zajmowanego ostatnio stanowiska;
3) podstawy prawnej rozwiązania stosunku służbowego albo wygaśnięcia stosunku służbowego;
4) liczby dni urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany lub wygasł;
5) liczby dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany lub wygasł, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny;
6) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
7) okresu wykorzystanego urlopu wychowawczego w czasie trwania stosunku służbowego oraz okresu przysługującego na sprawowanie opieki nad dzieckiem po ustaniu tego stosunku na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 i 7 ustawy;
8) okresu wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia od zajęć służbowych przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy;
9) potrąceń z uposażenia na zasadach określonych w art. 131 ustawy;
10) uprawnień związanych z przywróceniem do służby na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
2.  Na życzenie funkcjonariusza w świadectwie służby należy także zamieścić informacje o wysokości i składnikach uposażenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.
3.  Na wniosek zwolnionego funkcjonariusza świadectwo służby uzupełnia się o informacje dotyczące okresu, za który wypłacono świadczenie pieniężne określone w art. 121 ust. 3 ustawy.
4.  Kopię świadectwa służby przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza. W uzasadnionych przypadkach przełożony właściwy w sprawach osobowych wydaje odpis tego świadectwa funkcjonariuszowi albo osobie, o której mowa w § 5 ust. 2.
5.  Świadectwo służby wydaje się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  5. 
1.  W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodów, o których mowa w art. 45a ust. 1 ustawy, niezwłocznie sporządza się świadectwo służby i włącza do akt zmarłego lub zaginionego funkcjonariusza.
2.  Z wnioskiem o wydanie świadectwa służby może wystąpić członek rodziny zmarłego lub zaginionego funkcjonariusza, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego funkcjonariusza.
§  6. 
1.  Funkcjonariusz zwolniony ze służby może wystąpić do przełożonego właściwego w sprawach osobowych z żądaniem sprostowania świadectwa służby w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
2.  W razie uwzględnienia żądania o sprostowanie świadectwa służby, przełożony, o którym mowa w ust. 1, wydaje zwolnionemu funkcjonariuszowi nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał wniosek.
3.  W przypadku nieuwzględnienia żądania udziela się w terminie, o którym mowa w ust. 2, pisemnej informacji z podaniem przyczyn odmowy sprostowania świadectwa służby.
4.  Na odmowę sprostowania świadectwa służby zwolnionemu funkcjonariuszowi przysługuje zażalenie do wyższego przełożonego właściwego w sprawach osobowych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji, o której mowa w ust. 3. Przepis art. 36 ust. 3 ustawy stosuje się odpowiednio.
5.  Wyższy przełożony właściwy w sprawach osobowych w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia zażalenia:
1) uchyla świadectwo służby i poleca przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych wydanie nowego świadectwa służby, wskazując, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu nowego świadectwa, albo
2) nie uwzględnia zażalenia.
6.  O sposobie rozpatrzenia zażalenia zawiadamia się pisemnie zainteresowanego funkcjonariusza, przy czym nieuwzględnienie zażalenia wymaga uzasadnienia.
7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, właściwy przełożony w sprawach osobowych jest obowiązany wydać zwolnionemu funkcjonariuszowi nowe świadectwo służby, w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia w tej sprawie.
8.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują odpowiednio osobie, o której mowa w § 5 ust. 2.
§  7. 
1.  W razie zmiany rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby przełożony właściwy w sprawach osobowych obowiązany jest na żądanie zwolnionego funkcjonariusza uzupełnić wydane uprzednio świadectwo służby o informacje o dokonanych zmianach, jeżeli mają one wpływ na treść wystawionego świadectwa.
2.  W przypadku zwolnienia ze służby funkcjonariusza, który wcześniej został przywrócony do służby w trybie art. 46 ust. 1 ustawy, wydaje się nowe świadectwo służby. W świadectwie uwzględnia się okres służby objęty poprzednio wydanym świadectwem służby.
§  8.  W przypadkach określonych w § 6 ust. 2 i 7 oraz § 7 ust. 2 przełożony wydający nowe świadectwo służby jest obowiązany, najpóźniej w dniu jego wydania, usunąć z akt osobowych zwolnionego funkcjonariusza poprzednio sporządzone świadectwo służby i zniszczyć je.
§  9. 
1.  Na wniosek funkcjonariusza zwolnionego ze służby przełożony właściwy w sprawach osobowych wydaje niezwłocznie pisemną opinię o służbie. Opinię sporządza się w oparciu o akta osobowe zwolnionego funkcjonariusza.
2.  W opinii o służbie zamieszcza się w szczególności:
1) stopień, imię, nazwisko, imię ojca i miejsce urodzenia funkcjonariusza;
2) informację o okresie służby;
3) dane o wykształceniu i posiadanych kwalifikacjach zawodowych funkcjonariusza;
4) ogólne określenie zakresu powierzonych obowiązków służbowych i ocenę wywiązywania się z nich;
5) informację o szczególnych osiągnięciach zawodowych oraz o nagrodach i wyróżnieniach;
6) informacje o naruszeniach dyscypliny służbowej i karach, które nie zostały zatarte;
7) pouczenie o przysługującym funkcjonariuszowi prawie do złożenia odwołania od opinii;
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby wydającej opinię.
3.  Opinię o służbie wydaje się bezpośrednio lub doręcza za pokwitowaniem pocztą zwolnionemu funkcjonariuszowi. Przepis § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
1.  Funkcjonariusz, który nie zgadza się z treścią opinii o służbie, może w terminie określonym w art. 50 ust. 2 ustawy wnieść na piśmie odwołanie do wyższego przełożonego właściwego w sprawach osobowych za pośrednictwem przełożonego, który wydał opinię. Przepis art. 36 ust. 3 ustawy stosuje się odpowiednio.
2.  Przełożony właściwy w sprawach osobowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania:
1) uwzględnia odwołanie i wydaje nową opinię albo
2) przesyła odwołanie wyższemu przełożonemu wraz z odwołaniem i własnym stanowiskiem w sprawie.
3.  Do odwołań od opinii o służbie stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 5-7 i § 8.
§  11.  Przełożony właściwy w sprawach osobowych może upoważnić kierownika podległej mu komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych do załatwiania w jego imieniu spraw, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 4 i § 9 ust. 1.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

..........................................................................................................

(pieczęć nagłówkowa)(miejscowość i data)

........................................................

(nr REGON - EKD)

ŚWIADECTWO SŁUŻBY

1. Stwierdza się, że ..............................................................................................................

 (imię i nazwisko)

imiona rodziców ..................................................................................................................

urodzony(-na)

......................................................................................................................

 (data i miejsce urodzenia)

pełnił(a) służbę kandydacką/przygotowawczą/stałą* w ..................................................

................................................................................................................................................

 (nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej)

w okresie od dnia ............................................... do dnia ...................................................

.............................................................................................................................................. ,

w tym pełnił(a) służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza w okresie ....................................

.............................................................................................................................................. .

(okres wliczony do okresu służby w Straży Granicznej na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej)

2. W dniu zwolnienia ze służby zajmował(a) stanowisko ....................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

 (zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja)

3. Stosunek służbowy ustał w wyniku zwolnienia ze służby/wygaśnięcia stosunku służbowego*: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

 (podstawa prawna zwolnienia ze służby/wygaśnięcia stosunku służbowego)

4. W okresie służby:

1) wykorzystał(a) urlop wypoczynkowy oraz urlop dodatkowy w wymiarze:

....................................................................................................................................... ,

(liczba dni urlopu wypoczynkowego oraz urlopu dodatkowego przysługującego i wykorzystanego w roku, w którym ustał stosunek służbowy)

2) wypłacono ekwiwalent pieniężny za ......... dni urlopu wypoczynkowego

przysługującego w roku, w którym ustał stosunek służbowy,

3) korzystał(a) z urlopu bezpłatnego .................................................................................

....................................................................................................................................... ,

 (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

4) korzystał(a) z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego

....................................................................................................................................... ,

(okres trwania urlopu w razie zwolnienia ze służby na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - podać okres tego urlopu przypadający po zwolnieniu)

5) wykorzystał(a) zwolnienie od służby przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy

....................................................................................................................................... ,

(liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy)

6) odbył służbę wojskową przypadającą w okresie służby ................................................

....................................................................................................................................... .

(okresy odbywania czynnej służby wojskowej, jej form zastępczych lub służby równoznacznej z odbyciem zasadniczej służby wojskowej)

5. Informacja o zajęciu uposażenia:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

.............................................................................................................................................. .

 (wysokość potrąconych kwot)

6. Pozostałe informacje: ......................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

 ......................................................................

 (pieczęć i podpis przełożonego lub osoby

 działającej w jego imieniu)

POUCZENIE

Funkcjonariusz Straży Granicznej może wystąpić z żądaniem sprostowania świadectwa służby w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania do ...................................................................

..................................................................................................................................................... .

 (wpisać właściwego przełożonego)

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2018.97).