Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.211

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1122) w § 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) przełożeni właściwi w sprawach osobowych:

a) Komendanta Głównego Straży Granicznej - w stosunku do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendantów oddziałów, komendantów ośrodków i komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej,

b) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

c) komendanta oddziału Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale Straży Granicznej,

d) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodku szkolenia Straży Granicznej,

e) komendanta ośrodka Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodku Straży Granicznej;

4) komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobowych - komórkę organizacyjną właściwą do spraw kadr w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej lub ośrodku Straży Granicznej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).