Art. 36. - [Przełożeni funkcjonariusza; odwołania od decyzji przełożonych] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2024 r.
Art.  36.  [Przełożeni funkcjonariusza; odwołania od decyzji przełożonych]
1. 
Do mianowania funkcjonariusza na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne stanowisko oraz zwalniania z tego stanowiska właściwi są przełożeni: Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor-Komendant WSSG, Komendant BSWSG, komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków Straży Granicznej.
2. 
Od decyzji, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi służy odwołanie do wyższego przełożonego, oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
3. 
Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje Komendant Główny Straży Granicznej, od decyzji takiej służy odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.