Świadczenia związane z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości. - Dz.U.2004.120.1254 - OpenLEX

Świadczenia związane z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.120.1254

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki przyznawania lokali mieszkalnych lub tymczasowych kwater funkcjonariuszom celnym przeniesionym do pełnienia służby w innej miejscowości, z której dojazd jest znacznie utrudniony;
2)
wysokość świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza do pełnienia służby w innej miejscowości;
3)
szczegółowe warunki zwrotu kosztów przeniesienia, w tym kosztów podróży;
4)
wysokość, warunki przyznawania i zwracania równoważnika pieniężnego, wzory wymaganych dokumentów, podmioty właściwe do jego przyznawania i wypłaty lub odmowy przyznawania, a także sposób postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania.
1. 1
 Funkcjonariuszowi celnemu, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, z której dojazd jest znacznie utrudniony, przyznaje się lokal mieszkalny lub tymczasową kwaterę w miejscowości, w której stale lub czasowo pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, albo równoważnik pieniężny.
2.
Za miejscowość pobliską uważa się miejscowość, do której czas dojazdu publicznymi środkami transportu, przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania, bez uwzględnienia dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której funkcjonariusz dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe.
3.
W przypadku gdy z miejscowości, o których mowa w ust. 2, istnieją różne możliwości dojazdu, do obliczenia czasu dojazdu przyjmuje się czas jazdy ze stacji (przystanku) o najdogodniejszym połączeniu.
 
1.
Na lokale mieszkalne dla funkcjonariuszy przeznacza się lokale będące w dyspozycji Służby Celnej, w szczególności:
1)
uzyskane w wyniku własnej działalności inwestycyjnej;
2)
uzyskane od terenowych organów administracji rządowej lub samorządowej;
3)
wynajęte lub zakupione na potrzeby Służby Celnej.
2.
Wysokość czynszu za najem lokalu, pokrywanego przez Służbę Celną, nie może przekroczyć sumy maksymalnej wysokości czynszu pokrywanego przez funkcjonariusza, o którym mowa w § 11 ust. 3, i wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi.
Tymczasową kwaterą w rozumieniu rozporządzenia jest:
1)
pokój w lokalu mieszkalnym, z dostępem do urządzeń sanitarnych znajdujących się w lokalu;
2)
pokój w hotelu;
3)
pokój gościnny w budynku przeznaczonym na cele służbowe.
1.
Lokal mieszkalny jest przyznawany funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 i ust. 5.
2.
Tymczasową kwaterę przyznaje się:
1)
funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, oczekującemu na lokal mieszkalny;
2)
funkcjonariuszowi przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości.
3.
Przyznany lokal mieszkalny lub tymczasowa kwatera powinny znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
4. 3
 (uchylony).
5.
Lokalu mieszkalnego, tymczasowej kwatery lub równoważnika pieniężnego nie przyznaje się funkcjonariuszowi, jeżeli w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej on sam lub członek jego rodziny, o którym mowa w § 7, posiada lokal mieszkalny odpowiadający normom, o których mowa w § 8 ust. 2.
6.
Lokal mieszkalny, tymczasową kwaterę lub równoważnik pieniężny przyznaje się po złożeniu przez funkcjonariusza oświadczenia, zwanego dalej "oświadczeniem mieszkaniowym". Wzór oświadczenia mieszkaniowego określa załącznik do rozporządzenia.
7. 4
 Funkcjonariusz składa kierownikowi urzędu, do którego został przeniesiony, oświadczenie mieszkaniowe:
1)
w terminie 7 dni od dnia przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości;
2)
dwa razy w roku, według stanu na ostatni dzień pierwszego i czwartego kwartału, w terminie 14 dni po upływie tych kwartałów.
Obowiązek zapewnienia lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery należy do kierownika urzędu, do którego funkcjonariusz został przeniesiony.
Za członków rodziny funkcjonariusza, zwanych dalej "członkami rodziny", których uwzględnia się przy ustalaniu powierzchni lokalu mieszkalnego, uważa się pozostających z funkcjonariuszem we wspólnym gospodarstwie domowym:
1)
małżonka;
2)
dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie) pozostające na jego utrzymaniu, jeżeli nie ukończyły 25 lat życia, a także bez względu na wiek, jeżeli są to dzieci, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów odrębnych;
3)
rodziców funkcjonariusza i jego małżonka, będących na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli, ze względu na wiek albo niepełnosprawność, albo inne okoliczności, są niezdolni do samodzielnego utrzymania; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.
1.
Funkcjonariuszowi przyznaje się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej ustalonej zgodnie z normą powierzchni mieszkalnej, zwanej dalej "normą", mierzoną powierzchnią pokoi.
2.
Norma ustalona dla funkcjonariusza oraz każdego członka rodziny, wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3.
Bezdzietnemu małżeństwu przysługuje dodatkowo jedna norma.
4.
Funkcjonariuszowi celnemu nieposiadającemu rodziny przyznaje się lokal o powierzchni mieszkalnej od 14 do 20 m2.
5.
W razie zbiegu uprawnień funkcjonariusza i członków rodziny do norm z różnych tytułów, uwzględnia się normy tylko z jednego tytułu.
1.
Funkcjonariuszowi może być przyznany lokal o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami, jeżeli wyrazi na to zgodę lub wystąpi z takim wnioskiem. Przyznanie takiego lokalu nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom.
2.
Kierownik urzędu może przyznać funkcjonariuszowi, jeżeli wyrazi na to zgodę, lokal o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami, gdy brak jest możliwości przyznania lokalu zgodnie z obowiązującymi normami.
Kolejność przyznawania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom ustala się, biorąc pod uwagę ich sytuację rodzinną, okres oczekiwania na przyznanie lokalu mieszkalnego oraz okres służby.
 
1.
Szczegółowe warunki korzystania z przyznanego lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery określa umowa zawarta między funkcjonariuszem a kierownikiem urzędu, do którego funkcjonariusz został przeniesiony.
2.
Ustalony w umowie czynsz za najem lokalu mieszkalnego oraz opłaty niezależne od właściciela opłaca funkcjonariusz, z zastrzeżeniem ust. 3. Za opłaty niezależne od właściciela rozumie się opłaty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).
3.
Ustalony w umowie czynsz za najem lokalu mieszkalnego, opłacany przez funkcjonariusza, nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej lokalu, którą oblicza się zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy, o której mowa w ust. 2.
4.
Koszty zakwaterowania w tymczasowej kwaterze ponosi urząd, do którego funkcjonariusz został przeniesiony.
Równoważnik pieniężny przyznaje się funkcjonariuszowi do czasu przyznania lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery.
Równoważnik pieniężny przyznaje się funkcjonariuszowi, jeżeli:
1)
nie utracił lub nie zrzekł się prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery, o których mowa w § 5 ust. 5;
2)
nie odmówił bezzasadnie przyjęcia lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery, które odpowiadały przysługującym mu normom oraz znajdowały się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
W przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do otrzymywania równoważnika pieniężnego przez funkcjonariusza lub jego małżonka, który jest także funkcjonariuszem, kierownik urzędu, o którym mowa w § 16, przyznaje każdemu z nich równoważnik pieniężny w wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt 2.
1. 6
 Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi dziennie:
1)
dla funkcjonariusza przenoszącego się z co najmniej jednym członkiem rodziny - 28,80 zł;
2)
dla pozostałych funkcjonariuszy - 14,40 zł.
2.
Wypłaty równoważnika pieniężnego dokonuje kierownik urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę, w terminie 14 dni po upływie miesiąca, za który równoważnik pieniężny przysługuje.
Kierownik urzędu, do którego funkcjonariusz celny został przeniesiony, pisemnie potwierdza nabycie przez funkcjonariusza prawa do równoważnika pieniężnego.
Funkcjonariusz jest obowiązany powiadomić niezwłocznie o każdej zmianie okoliczności, mających wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego. Zawiadomienia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia mieszkaniowego.
1.
Kwoty równoważnika pieniężnego podlegają zwrotowi w razie ich nienależnego pobrania lub pobrania w nadmiernej wysokości, na skutek:
1)
podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu mieszkaniowym, mających wpływ na powstanie uprawnienia do wypłaty równoważnika pieniężnego lub na jego wysokość;
2)
niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 17;
3)
zaistnienia innych okoliczności, uzasadniających zwrot nienależnie otrzymanego równoważnika pieniężnego.
2.
W razie nienależnego pobrania przez funkcjonariusza równoważnika pieniężnego lub pobrania go w nadmiernej wysokości, kierownik urzędu, o którym mowa w § 16, zobowiązuje funkcjonariusza celnego do jego zwrotu.
1. 7
 Funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, z zastrzeżeniem ust. 3, przysługują:
1)
zwrot kosztów podróży jego i członków rodziny;
2)
diety dla niego i członków rodziny;
3)
zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.
2.
Koszty, o których mowa w ust. 1, zwraca urząd, do którego funkcjonariusz został przeniesiony.
3. 8
 Funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę, przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, któremu nie zapewniono lokalu mieszkalnego, a jedynie tymczasową kwaterę do zamieszkania bez rodziny lub równoważnik pieniężny, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, dodatkowo przysługują świadczenia, o których mowa w § 23 ust. 2.
1.
Zwrot kosztów podróży funkcjonariusza i członków rodziny, następuje na podstawie przedstawionego biletu na środek transportu komunikacji publicznej lub pisemnego oświadczenia funkcjonariusza o wykorzystaniu w podróży samochodu stanowiącego jego własność lub członka rodziny.
2.
W przypadku wykorzystania przez funkcjonariusza w podróży samochodu, stanowiącego jego własność lub członka rodziny, zwrot kosztów podróży następuje na podstawie przepisów określających zasady dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, niebędących własnością pracodawcy.
1.
Diety przysługują za czas przejazdu i za pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania.
2.
Wysokość i wypłata diet dla funkcjonariusza następuje na podstawie przepisów określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
3.
Diety dla członków rodziny wynoszą 75 % diet przysługujących funkcjonariuszowi.
1.
Zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego obejmuje koszty transportu, opakowania oraz prac załadunkowych i wyładunkowych.
2.
Zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego następuje na podstawie przedstawionych rachunków lub biletów bagażowych.
 
1.
Funkcjonariuszowi przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości przysługują:
1)
jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza do miejsca pełnienia służby;
2)
jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza powracajacego po upływie okresu czasowego przeniesienia do urzędu, w którym funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem;
3)
diety.
2.
Funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę, przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości, przysługują ponadto:
1)
dodatek za rozłąkę;
2)
zwrot kosztów przejazdu, raz w miesiącu, środkiem transportu określonym przez kierownika urzędu, do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem w celu odwiedzenia członków rodziny.
3.
Koszty podróży, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwraca urząd, w którym funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem.
4.
Przepisy § 19 ust. 2 oraz § 20 i 21 stosuje się odpowiednio.
 Świadczenia, o których mowa w § 23 ust. 2, nie przysługują:
1)
funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe lub czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości, posiadającemu rodzinę, który przeniósł się przynajmniej z jednym członkiem rodziny, o którym mowa w § 7;
2)
funkcjonariuszowi, któremu w wyniku zdarzeń wymienionych w § 13 równoważnik pieniężny nie został przyznany.
1. 11
 Dodatek, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt 1, przysługuje za każdy dzień rozłąki, w wysokości 95 % stawki diety, określonej w przepisach, o których mowa w § 21 ust. 2.
2.
Dodatek za rozłąkę nie przysługuje za czas:
1)
nieusprawiedliwionej nieobecności w służbie;
2)
pobytu w szpitalu;
3)
zwolnień od służby bez prawa do uposażenia;
4)
urlopu wypoczynkowego lub zdrowotnego;
5)
podróży służbowej, z tytułu której funkcjonariusz otrzymał diety w pełnej wysokości;
6) 12
 pobytu u członków rodziny, w miejscu stałego zamieszkania w ramach odwiedzin, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 2;
7) 13
 nieobecności funkcjonariusza w służbie, trwającej dłużej niż 14 dni, spowodowanej chorobą lub sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
1.
Przepisy dotyczące równoważnika pieniężnego mają odpowiednio zastosowanie do funkcjonariuszy, spełniających warunki do jego otrzymania, przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowości po dniu 31 października 2003 r.
2.
Wypłaty równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje kierownik urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę, na dzień wejścia w życie rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przyznawania świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. Nr 36, poz. 403).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 106, poz. 1119).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 120, poz. 1122, Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623.

ZAŁĄCZNIK  14

WZÓR

OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE

...................................

(stopień, imię i nazwisko)

...................................

(miejsce pełnienia służby)

...................................

(data wstąpienia do służby)

...................................

(data zwolnienia ze służby

- izba celna)

...................................

(data przeniesienia do obecnej

jednostki, poprzednia izba celna)

...................................

(numer telefonu służbowego)

Oświadczam, że:

1. Od dnia .................. nie posiadam lokalu

mieszkalnego (tymczasowej kwatery)*), położonego w miejscu

pełnienia służby bądź w miejscowości pobliskiej, oraz

członek mojej rodziny, o którym mowa w § 7 rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń

związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do

pełnienia służby winnej miejscowości, nie posiada lokalu

mieszkalnego(tymczasowej kwatery)*).

2. Zameldowanie na pobyt stały posiadam w ...............

przy ul. ...................................................

3. Przed dniem przeniesienia zamieszkiwałem(am) w .......

przy ul. ...................................................

4. Od dnia .................. zamieszkuję w .............

przy ul. ..................... w lokalu stanowiącym własność

............................................................

(stopień pokrewieństwa osoby będącej właścicielem lokalu)

5. Dojazd od miejsca zamieszkania, o którym mowa w ust.

3, do miejsca pełnienia służby jest dojazdem znacznie

utrudnionym, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24

lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.)

Uzasadnienie: ..............................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

.......................................................... .

6. Członkami rodziny są:

- żona/mąż*),

- dzieci - pozostające na moim wyłącznym utrzymaniu,

- moi rodzice oraz rodzice mojego małżonka, których jestem

prawnym opiekunem lub których prawnym opiekunem jest mój

małżonek,

- ojczym, macocha i osoby przysposabiające, których jestem

prawnym opiekunem lub których prawnym opiekunem jest mój

małżonek.

7. Przenoszę się z następującymi członkami rodziny:

- żona/mąż*),

- dzieci - pozostające na moim wyłącznym utrzymaniu, w

liczbie osób ............................................,

- moi rodzice oraz rodzice mojego małżonka, których jestem

prawnym opiekunem lub których prawnym opiekunem jest mój

małżonek, w liczbie osób ...............................,

- ojczym, macocha i osoby przysposabiające, których jestem

prawnym opiekunem lub których prawnym opiekunem jest mój

małżonek.

8. Zamieszkujący ze mną członkowie rodziny - będący

funkcjonariuszami celnymi - pobierają/nie pobierają*)

równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.

9. Nie zrzekłem(am) się/zrzekłem(am) się*) i nie

utraciłem(am)/utraciłem(am)*) prawa do zajmowanego

dotychczas lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.

10. Nie odmówiłem(am)/odmówiłem(am)*) przyjęcia lokalu

mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, które odpowiadały

przysługującym mi normom oraz znajdowały się w należytym

stanie technicznym i sanitarnym.

11. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie zobowiązuję się poinformować o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienie do równoważnika pieniężnego.

.....................

(data i podpis)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
3 § 5 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
4 § 5 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
5 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
6 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2009 r. (Dz.U.09.22.122) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lutego 2009 r., z tym że równoważnik pieniężny, w wysokości określonej w § 2 rozporządzenia zmieniającego, przysługuje od dnia 1 stycznia 2009 r.
7 § 19 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
8 § 19 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
9 § 23 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
10 § 23a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
11 § 24 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
12 § 24 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
13 § 24 ust. 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 8 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
14 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U.05.48.453) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.