Świadczenia związane z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do pełnienia służby w innej miejscowości

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.202.1338

Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do pełnienia służby w innej miejscowości 2

Na podstawie art. 92 ust. 4 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1) 3
 szczegółowe warunki przyznawania lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, z której dojazd do miejsca zamieszkania jest znacznie utrudniony, zwanemu dalej "funkcjonariuszem";
2)
szczegółowe warunki zwrotu kosztów przeniesienia, w tym kosztów podróży;
3)
wysokość oraz sposób udokumentowania przez funkcjonariusza poniesionych kosztów przeniesienia, w tym kosztów podróży;
4) 4
 wysokość oraz warunki przyznawania i zwracania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), zwanego dalej "równoważnikiem pieniężnym";
5)
wzory wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania równoważnika pieniężnego.
1. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości przyznaje się lokal mieszkalny.
2.  5
 Na lokale mieszkalne przyznawane funkcjonariuszom przeznacza się lokale będące w dyspozycji Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności:
1)
uzyskane w wyniku własnej działalności inwestycyjnej;
2)
uzyskane od terenowych organów administracji rządowej lub samorządowej;
3) 6
 wynajęte lub zakupione na potrzeby Krajowej Administracji Skarbowej.
1. 
Tymczasową kwaterę przyznaje się funkcjonariuszowi:
1)
przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości oczekującemu na przyznanie lokalu mieszkalnego;
2)
przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości.
2. 
Tymczasową kwaterę przyznaje się:
1)
w pokoju w lokalu mieszkalnym, z dostępem do urządzeń sanitarnych znajdujących się w lokalu albo
2)
w pokoju z łazienką w hotelu, albo
3)
w pokoju gościnnym w budynku przeznaczonym na cele służbowe, z dostępem do urządzeń sanitarnych znajdujących się w budynku.
1. 
Lokal mieszkalny albo tymczasową kwaterę przyznaje się po złożeniu przez funkcjonariusza oświadczenia mieszkaniowego. Wzór oświadczenia mieszkaniowego jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2. 
Oświadczenie mieszkaniowe należy złożyć w terminie 7 dni od dnia:
1)
przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości,
2)
wystąpienia okoliczności mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery

- kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, do której funkcjonariusz został przeniesiony, zwanemu dalej "kierownikiem jednostki organizacyjnej". 7

1.  8
 Kierownik jednostki organizacyjnej przyznaje funkcjonariuszowi lokal mieszkalny albo tymczasową kwaterę w miejscowości, do której funkcjonariusz został przeniesiony, albo w miejscowości pobliskiej.
2. 
Przyznany lokal mieszkalny albo tymczasowa kwatera powinny znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
Za członków rodziny funkcjonariusza, zwanych dalej "członkami rodziny", których uwzględnia się przy ustalaniu świadczeń związanych z przeniesieniem, uważa się pozostających z funkcjonariuszem we wspólnym gospodarstwie domowym w dniu przeniesienia:
1)
małżonka;
2)
dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie) pozostające na jego utrzymaniu, jeżeli nie ukończyły 25. roku życia, a także bez względu na wiek, jeżeli są to dzieci, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
3)
rodziców funkcjonariusza i rodziców małżonka funkcjonariusza, będących na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek, niepełnosprawność albo inne okoliczności są niezdolni do samodzielnego utrzymania; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.
1. 
Funkcjonariuszowi przyznaje się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej ustalonej zgodnie z normą powierzchni mieszkalnej, zwanej dalej "normą", mierzoną powierzchnią pokojów.
2. 
Norma ustalona dla funkcjonariusza oraz każdego członka rodziny wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej.
3. 
Bezdzietnemu małżeństwu przysługuje dodatkowo jedna norma.
4. 
Funkcjonariuszowi nieposiadającemu członków rodziny przyznaje się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej od 14 do 20 m2.
1. 
Funkcjonariuszowi może być przyznany lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normą, jeżeli wyrazi na to zgodę albo wystąpi z wnioskiem o przyznanie takiego lokalu. Przyznanie lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normą nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującej normie.
2. 
W przypadku gdy brak jest możliwości przyznania lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej zgodnie z przysługującą normą funkcjonariuszowi, za jego zgodą, może być przyznany lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej niż przysługująca zgodnie z normą.
Kolejność przyznawania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom ustala się, biorąc pod uwagę ich sytuację rodzinną, okres oczekiwania na przyznanie lokalu mieszkalnego oraz okres służby.
1.  9
 Warunkiem przyznania lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery jest zawarcie umowy pomiędzy funkcjonariuszem a kierownikiem jednostki organizacyjnej określającej zasady korzystania odpowiednio z przyznanego lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery.
2. 
Ustalony w umowie, o której mowa w ust. 1, czynsz za najem lokalu mieszkalnego oraz opłaty niezależne od właściciela opłaca funkcjonariusz, z zastrzeżeniem ust. 3. Przez opłaty niezależne od właściciela rozumie się opłaty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).
3. 
Ustalony w umowie czynsz za najem lokalu mieszkalnego opłacany przez funkcjonariusza nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej lokalu, którą oblicza się zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy, o której mowa w ust. 2.
4.  10
 Koszty zakwaterowania w tymczasowej kwaterze ponosi jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, do której funkcjonariusz został przeniesiony.
1. 
Równoważnik pieniężny przyznaje się funkcjonariuszowi, jeżeli:
1)
nie utracił lub nie zrzekł się prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery;
2)
nie odmówił bezzasadnie przyjęcia lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery, które spełniają warunki, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 2 i w § 7.
2. 
Równoważnik pieniężny przyznaje się od dnia przeniesienia do dnia przyznania lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery.
3. 
Równoważnika pieniężnego nie przyznaje się za okres nieobecności funkcjonariusza w służbie, trwającej nieprzerwanie powyżej 30 dni kalendarzowych, chyba że w czasie tej nieobecności funkcjonariusz ponosi koszty związane z zakwaterowaniem w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej.
4. 
Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.
1. 
Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi dziennie:
1)
dla funkcjonariusza przenoszącego się z co najmniej jednym członkiem rodziny - 28,80 zł;
2)
dla pozostałych funkcjonariuszy - 14,40 zł.
2. 
W przypadku gdy uprawnienie do otrzymywania równoważnika pieniężnego przysługuje funkcjonariuszowi oraz jego małżonkowi, który jest funkcjonariuszem, wysokość równoważnika pieniężnego dla każdego z nich wynosi dziennie 14,40 zł.
3.  11
 Kierownik jednostki organizacyjnej potwierdza na piśmie nabycie przez funkcjonariusza prawa do równoważnika pieniężnego.
4.  12
 Wypłaty równoważnika pieniężnego dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej w terminie 14 dni po upływie miesiąca, za który równoważnik pieniężny przysługuje.
 Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązuje funkcjonariusza do zwrotu wypłaconego równoważnika pieniężnego w części nienależnie pobranej w przypadku:
1)
podania w oświadczeniu mieszkaniowym nieprawdziwych danych mających wpływ na powstanie uprawnienia do wypłaty równoważnika pieniężnego lub na jego wysokość;
2)
niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;
3)
zaistnienia innych okoliczności uzasadniających jego zwrot.
1. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, z zastrzeżeniem ust. 3, przysługują:
1)
zwrot kosztów podróży jego i członków rodziny;
2)
diety dla niego i członków rodziny;
3)
zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.
2.  14
 Koszty i diety, o których mowa w ust. 1, zwraca jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, do której funkcjonariusz został przeniesiony.
3. 
Funkcjonariuszowi posiadającemu w dniu przeniesienia członków rodziny, przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, któremu nie zapewniono lokalu mieszkalnego, a jedynie tymczasową kwaterę do zamieszkania bez członków rodziny albo równoważnik pieniężny w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt 2, dodatkowo przysługują świadczenia, o których mowa w § 18 ust. 2 i 3.
1. 
Zwrot kosztów podróży funkcjonariusza i członków rodziny następuje na podstawie przedstawionego biletu na podróż środkiem transportu komunikacji publicznej lub pisemnego oświadczenia funkcjonariusza o wykorzystaniu w podróży samochodu prywatnego.
2. 
W przypadku wykorzystania przez funkcjonariusza w podróży samochodu prywatnego zwrot kosztów podróży następuje na podstawie przepisów określających zasady dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, niebędących własnością pracodawcy.
1. 
Diety przysługują za czas przejazdu i za pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania.
2.  15
 Ustalenie wysokości i wypłata diet dla funkcjonariusza następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi należności przysługujących funkcjonariuszom z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Diety dla członków rodziny wynoszą 75 % diety przysługującej funkcjonariuszowi.
1. 
Zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego obejmuje koszty transportu, opakowania oraz prac załadunkowych i wyładunkowych.
2. 
Zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego następuje na podstawie przedstawionych rachunków lub biletów bagażowych.
1. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości przysługują:
1)
jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza do miejsca pełnienia służby;
2) 16
 jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza powracającego po upływie okresu czasowego przeniesienia do jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem;
3)
diety, o których mowa w § 16 ust. 1.
2. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości, który w dniu przeniesienia posiada członków rodziny, przysługują ponadto:
1) 17
 ekwiwalent z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania, za każdy dzień przeniesienia, w wysokości 95% stawki diety, określonej w przepisach dotyczących należności przysługujących funkcjonariuszom z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
zwrot kosztów przejazdu, raz w miesiącu, do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem, w celu odwiedzenia członków rodziny, środkami komunikacji publicznej, wykonywanymi przez przewoźników kolejowych, w klasie drugiej pociągu albo autobusowych, jeżeli brak jest połączenia kolejowego.
3. 
Ekwiwalent z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania nie przysługuje za czas:
1)
nieusprawiedliwionej nieobecności w służbie;
2)
pobytu w szpitalu;
3)
zwolnień od pełnienia służby bez prawa do uposażenia;
4)
urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, zdrowotnego, wychowawczego lub bezpłatnego;
5)
podróży służbowej, z której tytułu funkcjonariusz otrzymał diety w pełnej wysokości;
6)
pobytu u członków rodziny w miejscu stałego zamieszkania - w ramach odwiedzin, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
7)
nieobecności funkcjonariusza w służbie, spowodowanej chorobą, trwającej dłużej niż 14 dni, lub urlopem macierzyńskim - w rozumieniu przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
8)
nieobecności funkcjonariusza w służbie, spowodowanej sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny - w rozumieniu przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
9)
tymczasowego aresztowania;
10)
zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych i zwolnienia od pełnienia innych obowiązków służbowych;
11) 18
 zwolnienia od pełnienia służby w przypadku, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
4.  19
 Koszty podróży, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwraca jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem.
5. 
Przepisy § 14 ust. 2 oraz § 15 i § 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Świadczenia, o których mowa w § 18 ust. 2, nie są przyznawane:
1)
funkcjonariuszowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, posiadającemu rodzinę, który przeniósł się przynajmniej z jednym członkiem rodziny;
2)
funkcjonariuszowi, któremu w wyniku zdarzeń wymienionych w § 11 ust. 1 i 3 równoważnik pieniężny nie został przyznany.
W razie nienależnego pobrania przez funkcjonariusza świadczeń, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3 oraz § 18 ust. 1 i 2, przepis § 13 stosuje się odpowiednio.
Do funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia otrzymują świadczenia z tytułu przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2010 r. 20

ZAŁĄCZNIK  21  

WZÓR

OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

(stopień służbowy)

.......................................................................................................................................................

(obecne miejsce pełnienia służby

- komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra/izba administracji skarbowej/urząd skarbowy/urząd celno-skarbowy/oddział celny)

.......................................................................................................................................................

(data przeniesienia do obecnego miejsca pełnienia służby)

.......................................................................................................................................................

(poprzednie miejsce pełnienia służby

- komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra/izba administracji skarbowej/urząd skarbowy/urząd celno-skarbowy/oddział celny)

.......................................................................................................................................................

(numer telefonu służbowego)

Oświadczam, że:

1. Od dnia ...................................................................................................... nie posiadam lokalu mieszkalnego/tymczasowej kwatery1), położonego/położonej1) w miejscu pełnienia służby bądź w miejscowości pobliskiej, oraz mój małżonek nie posiada lokalu mieszkalnego/tymczasowej kwatery1).

2. Zameldowanie na pobyt stały posiadam w ..............................................................................

przy ul. ..........................................................................................................................................

3. Przed dniem przeniesienia zamieszkiwałem/zamieszkiwałam1) w ...........................................

przy ul. ..........................................................................................................................................

4. Od dnia .......................................... zamieszkuję w .................................................................

przy ul. ........................................................................................ w lokalu stanowiącym własność .......................................................................................................................................

5. Dojazd od miejsca zamieszkania, o którym mowa w pkt 3, do miejsca pełnienia służby jest dojazdem znacznie utrudnionym - w rozumieniu art. 168 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Członkami mojej rodziny są2):

- małżonek,

- dzieci3),

- moi rodzice i rodzice mojego małżonka4).

7. Przenoszę się sam(a)1)/z następującymi członkami rodziny2):

- małżonek,

- dzieci3) w liczbie osób ..................................,

- moi rodzice oraz rodzice mojego małżonka4) w liczbie osób ............................... .

8. Zamieszkujący ze mną członkowie rodziny - będący funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej - pobierają/nie pobierają1) równoważnik pieniężny/równoważnika pieniężnego1) za brak lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.

9. Nie zrzekłem(-łam) się/zrzekłem(-łam) się1) i nie utraciłem(-łam)/utraciłem(-łam)1) prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.

10. Nie odmówiłem(-łam)/odmówiłem(-łam)1) przyjęcia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, które odpowiadały przysługującym mi normom oraz znajdowały się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

11. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam podpisem.

Jednocześnie zobowiązuję się poinformować kierownika jednostki organizacyjnej o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienie do równoważnika pieniężnego.

......................................................

(data i podpis)

Uwagi:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Właściwe podkreślić.

3) Dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie) pozostające na utrzymaniu funkcjonariusza, jeżeli nie ukończyły 25 lat życia, a także bez względu na wiek, jeżeli są to dzieci, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

4) Rodzice funkcjonariusza i jego małżonka - rodziców funkcjonariusza i jego małżonka, będących na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek, niepełnosprawność albo inne okoliczności są niezdolni do samodzielnego utrzymania; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
3 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
4 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
5 § 2 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
6 § 2 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
7 § 4 ust. 2 część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
8 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
9 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
10 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
11 § 12 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
12 § 12 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
13 § 13 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
14 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
15 § 16 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
16 § 18 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
17 § 18 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
18 § 18 ust. 3 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
19 § 18 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. d rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.
20 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. Nr 120, poz. 1254, z 2005 r. Nr 48, poz. 453 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 122), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
21 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 10 maja 2017 r. (Dz.U.2017.965) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2017 r.