Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1373 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 30 września 2020 r.
Art.  31n.  [Zadania Agencji]

Do zadań Agencji należy:

1) realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
a) wydawania rekomendacji w sprawie:
kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego,
określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego,
usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych,
zmiany technologii medycznej,
b) opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej,
c) opracowywania analiz weryfikacyjnych, o których mowa w art. 35 ustawy o refundacji;
1a) realizacja zadań związanych z określeniem taryf świadczeń w zakresie:
a) określania taryfy świadczeń,
b) opracowywania raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń;
1b) opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31lc ust. 7;
2) opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o metodyce przeprowadzania oceny technologii medycznych oraz o technologiach medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach;
2a) opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o zasadach określania taryfy świadczeń;
3) opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej;
3a) wydawanie opinii, o których mowa w art. 47f ust. 1 i 2;
3b) przygotowywanie raportów, o których mowa w art. 48aa ust. 1;
4) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-3;
4a) sporządzanie opinii, o których mowa w art. 11 ust. 3;
4b) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń oraz sporządzanie oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej;
5) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.