[Zadania Agencji] - Art. 31n. - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. - Dz.U.2021.1285 t.j. - OpenLEX

Art. 31n. - [Zadania Agencji] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1285 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  31n.  [Zadania Agencji]

Do zadań Agencji należy:

1)
realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
a)
wydawania rekomendacji w sprawie:
kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego,
określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego,
usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych,
zmiany technologii medycznej,
b)
opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej,
c)
opracowywania analiz weryfikacyjnych, o których mowa w art. 35 ustawy o refundacji;
1a)
realizacja zadań związanych z określeniem taryf świadczeń w zakresie:
a)
określania taryfy świadczeń,
b)
opracowywania raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń;
1b)
opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31lc ust. 7;
2)
opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o metodyce przeprowadzania oceny technologii medycznych oraz o technologiach medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach;
2a)
opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o zasadach określania taryfy świadczeń;
2b) 66
 przygotowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia danych i analiz niezbędnych do sporządzenia mapy potrzeb zdrowotnych, o której mowa w art. 95a ust. 1;
2c) 67
 przygotowywanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydawanie, na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, rekomendacji Prezesa Agencji w zakresie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z nadzwyczajnym wzrostem kosztów udzielania tych świadczeń, w szczególności wzrostem najniższego wynagrodzenia zasadniczego określanego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
3)
opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej;
3a) 68
 (uchylony);
3b)
przygotowywanie raportów, o których mowa w art. 48aa ust. 1;
3c) 69
 przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wykazów ustalonych zgodnie z art. 40a ust. 2 i 8 ustawy o refundacji;
3d) 70
 monitorowanie efektywności praktycznej i jakości procesu terapeutycznego technologii lekowych finansowanych ze środków Funduszu Medycznego na podstawie danych otrzymanych od podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
4)
prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-3;
4a)
sporządzanie opinii, o których mowa w art. 11 ust. 3;
4b)
inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń oraz sporządzanie oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
66 Art. 31n pkt 2b dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1292) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 lipca 2021 r.
67 Art. 31n pkt 2c dodany przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1352) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2022 r.
68 Art. 31n pkt 3a uchylony przez art. 34 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 listopada 2020 r.
69 Art. 31n pkt 3c dodany przez art. 34 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 listopada 2020 r.
70 Art. 31n pkt 3d dodany przez art. 34 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 listopada 2020 r.