Art. 31n. - [Zadania Agencji] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.146 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2024 r.
Art.  31n.  [Zadania Agencji]

Do zadań Agencji należy:

1)
realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
a)
wydawania rekomendacji w sprawie:
kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego,
określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego,
usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych,
zmiany technologii medycznej,
b)
opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej,
c)
opracowywania analiz weryfikacyjnych, o których mowa w art. 35 ustawy o refundacji;
1a)
realizacja zadań związanych z określeniem taryf świadczeń w zakresie:
a)
określania taryfy świadczeń,
b)
opracowywania raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń;
1b)
opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31lc ust. 7;
2)
opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o metodyce przeprowadzania oceny technologii medycznych oraz o technologiach medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach;
2a)
opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o zasadach określania taryfy świadczeń;
2b)
przygotowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia danych i analiz niezbędnych do sporządzenia mapy potrzeb zdrowotnych, o której mowa w art. 95a ust. 1;
2c)
przygotowywanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz wydawanie, na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, rekomendacji Prezesa Agencji w zakresie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z nadzwyczajnym wzrostem kosztów udzielania tych świadczeń, w szczególności wzrostem najniższego wynagrodzenia zasadniczego określanego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
2d)
przygotowywanie opinii dotyczących opisów programów lekowych, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy o refundacji;
2e)
przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wykazu, o którym mowa w art. 30a ust. 2 ustawy o refundacji;
2f)
przygotowywanie oceny dokumentacji, o której mowa w art. 35 ust. 8c ustawy o refundacji;
2g)
przygotowywanie opinii, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o refundacji;
2h)
przygotowywanie raportów z oceny efektywności objętych refundacją technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności oraz jakości leczenia, o których mowa w art. 40a ust. 7 ustawy o refundacji;
2i)
przygotowywanie co 5 lat raportu w sprawie oceny technologii medycznych stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, o którym mowa w art. 71 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442);
3)
opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej;
3a)
(uchylony);
3b)
przygotowywanie raportów, o których mowa w art. 48aa ust. 1;
3c)
przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wykazów ustalonych zgodnie z art. 40a ust. 2 i 8 ustawy o refundacji;
3d)
monitorowanie efektywności praktycznej i jakości procesu terapeutycznego technologii lekowych finansowanych ze środków Funduszu Medycznego na podstawie danych otrzymanych od podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
4)
prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-3;
4a)
sporządzanie opinii, o których mowa w art. 11 ust. 3;
4b)
inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń oraz sporządzanie oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej;
4c)
przygotowywanie propozycji kluczowych zaleceń, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej;
4d)
przygotowywanie obliczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej;
5)
realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.