[Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza] - Art. 124. - Straż Graniczna. - Dz.U.2022.1061 t.j. - OpenLEX

Art. 124. - [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  124.  [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza]
1. 
W razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza, osobie, która pokryła koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1)
4000 zł 4  - jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;
2)
kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1 - jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy, uwzględniając rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu, ich wysokość, przypadki oraz sposób ustalania, tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny oraz dokumenty wymagane do jego wypłaty.
3. 
(uchylony).
4 Ma zastosowanie do wysokości zasiłków pogrzebowych przysługujących po osobach, których śmierć nastąpiła po dniu 28 lutego 2011 r.