Warunki pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz... - Dz.U.2015.1029 t.j. - OpenLEX

Warunki pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenie członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1029 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

Na podstawie art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) zarządza się, co następuje:
1. 
Koszty pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", którego śmierć nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, właściwy organ Straży Granicznej pokrywa poprzez zorganizowanie pogrzebu albo zwrot kosztów pogrzebu.
2. 
Koszty pogrzebu funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ Straży Granicznej pokrywa poprzez zorganizowanie pogrzebu na wniosek rodziny zmarłego funkcjonariusza lub z własnej inicjatywy, jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny.
Koszty pogrzebu pokrywają w szczególności wydatki na:
1)
zorganizowanie pogrzebu;
2)
ogłoszenie nekrologu w prasie;
3)
zakup miejsca pochówku, trumny albo urny oraz wieńca;
4)
wybudowanie nagrobka.
1. 
Na pokrycie kosztów pogrzebu zorganizowanego przez właściwy organ Straży Granicznej nie może on wydatkować kwoty większej niż sześciokrotność obowiązującej w dniu pogrzebu kwoty bazowej dla funkcjonariuszy nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
2. 
Na pokrycie kosztów pogrzebu zorganizowanego przez członków rodziny zmarłego funkcjonariusza albo inną osobę jednostka organizacyjna Straży Granicznej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawał funkcjonariusz, wypłaca osobie, która pokryła koszty pogrzebu, ryczałt w wysokości 90% kwoty określonej w ust. 1.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ Straży Granicznej wydatkuje na zakup wieńca lub kwiatów składanych w jego imieniu nie więcej niż 10% kwoty określonej w ust. 1.
4. 
Ryczałt, o którym mowa w ust. 2, wypłaca się po przedstawieniu wyciągu z aktu zgonu i rachunków potwierdzających pokrycie kosztów pogrzebu.
Niezależnie od pokrycia kosztów pogrzebu w granicach kwoty określonej w § 3, w przypadku zorganizowania pogrzebu przez właściwy organ Straży Granicznej, może on pokryć koszty przewozu zwłok do miejscowości, w której zmarły funkcjonariusz ma być pochowany, jeżeli pogrzeb funkcjonariusza odbywa się poza miejscowością, w której zmarł, a koszty przewozu zwłok nie przekraczają 40% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.
Ograniczenie wysokości kwoty wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, o którym mowa w § 3, nie obejmuje kosztów ogłoszenia nekrologu w prasie przez kierownictwo Komendy Głównej Straży Granicznej oraz zakupu wieńca lub kwiatów składanych w jego imieniu w czasie uroczystości pogrzebowych zmarłego funkcjonariusza, pokrywanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.
1. 
Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na pokrycie ze środków właściwego organu Straży Granicznej kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą, jeżeli:
1)
z powodu długotrwałej choroby zmarłego funkcjonariusza jego rodzina poniosła znaczne wydatki;
2)
rodzina zmarłego funkcjonariusza znajduje się w bardzo trudnych warunkach materialnych z innych przyczyn, niż określone w pkt 1.
2. 
Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, występuje kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej albo jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której zmarły funkcjonariusz pełnił służbę.
Ustalenie kosztów pogrzebu, o których mowa w § 2, 4-6 ust. 1, następuje w formie pisemnej, na podstawie przedłożonych rachunków.
Zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza przysługuje w razie śmierci:
1)
małżonka;
2)
dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych;
3)
wnuków, rodzeństwa i innych dzieci, przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej;
4)
rodziców funkcjonariusza oraz jego małżonka, a także ich ojczyma, macochy oraz osób ich przysposabiających.
1. 
Zasiłek pogrzebowy lub jego wyrównanie w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza wypłaca się na pisemny wniosek osoby, która poniosła koszty pogrzebu.
2. 
Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w przypadku, gdy koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz, są:
1)
wyciąg z aktu zgonu (do wglądu), a w przypadku pogrzebu dziecka martwo urodzonego - oświadczenie, że dziecko urodziło się martwe;
2)
oświadczenie, że w związku ze śmiercią członka rodziny, o którym mowa w § 8 pkt 2-4, nie przysługuje zasiłek pogrzebowy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub innych przepisów szczególnych, a w przypadku śmierci małżonka, że zasiłek pogrzebowy nie został i nie zostanie pobrany z innego tytułu;
3)
oryginały rachunków poniesionych zasadniczych kosztów pogrzebu (np. zakup trumny, opłata miejsca pochówku).
3. 
Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w przypadku, gdy koszty pogrzebu ponosi inna osoba, są:
1)
dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2;
2)
oryginały rachunków faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.
4. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, załącza się do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
5. 
W przypadku ubiegania się o wyrównanie zasiłku pogrzebowego do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1)
wyciąg z aktu zgonu (do wglądu);
2)
dokument potwierdzający wysokość zasiłku pogrzebowego otrzymanego z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza na podstawie odrębnych przepisów.
6. 
Jako dowód poniesionych przez funkcjonariusza kosztów pogrzebu członka rodziny uznaje się również wystawione na inną osobę oryginały rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3, a w przypadku ubiegania się przez funkcjonariusza o wyrównanie zasiłku pogrzebowego dokumenty stwierdzające wysokość zasiłku pogrzebowego wypłaconego innej osobie na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli osoba ta oświadczy na piśmie, iż koszty pogrzebu zostały poniesione (zwrócone) przez funkcjonariusza. Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli rachunki lub dokumenty wystawione są na małżonka funkcjonariusza.
Przepisy rozporządzenia w zakresie pokrywania kosztów pogrzebu, wypłaty zasiłku pogrzebowego i jego wyrównania stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).