Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego... - Dz.U.2013.1040 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1040

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 6 sierpnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza straży Granicznej ze środków właściwego organu straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

Na podstawie art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. Nr 86, poz. 791) w § 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wyciąg z aktu zgonu (do wglądu), a w przypadku pogrzebu dziecka martwo urodzonego - oświadczenie, że dziecko urodziło się martwe,".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).