§ 1. - Stosowanie równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.16.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1980 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie stosuje się:
1)
w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego, wykonujących usługi agrolotnicze oraz loty doświadczalne i dyspozycyjne,
2)
w Centralnym Zespole Lotnictwa Sanitarnego oraz Zespołach Lotnictwa Sanitarnego Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego,
3)
w stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", zwanym dalej "Aeroklubem PRL"

- do personelu latającego i pokładowego, instruktorów szkolenia lotniczego, mechaników lotniczych oraz do pozostałych pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń wymagających pracy ciągłej.

2.
Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i po porozumieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych ustalą wykazy stanowisk (zawodów), na których mogą być wprowadzane równoważne normy czasu pracy, oraz określą szczegółowe warunki ich stosowania.