Wynagradzanie pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych lotnictwa sanitarnego oraz stosowania w tych jednostkach równoważnych norm czasu pracy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1982.10.48

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 9 sierpnia 1982 r.
w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych lotnictwa sanitarnego oraz stosowania w tych jednostkach równoważnych norm czasu pracy.

W związku z uchwałą nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej (Monitor Polski Nr 9, poz. 66 i Dz. U. z 1974 r. Nr 51 i poz. 332 oraz Monitor Polski z 1978 r. Nr 15, poz. 51; z 1982 r. Nr 11, poz. 79) oraz na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1980 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 60 ze zmianami wynikającymi z R.- Dz. U. z 1981 r. Nr 31, poz. 176) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w Centralnym Zespole Lotnictwa Sanitarnego oraz w zespołach lotnictwa sanitarnego wchodzących w skład wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego, zwanych dalej "pracownikami", z tym że § 7 stosuje się również do personelu pokładowego medycznego wchodzącego w skład załóg sanitarnych statków powietrznych.
§  2.
Ustala się:
1)
tabelę grup i miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1,
2)
tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2,
3)
tabelę stanowisk i zaszeregowania pracowników, stanowiącą załącznik nr 3,
4)
tabelę kwalifikacji pracowników, stanowiącą załącznik nr 4,
5)
tabelę dodatków za dodatkowe uprawnienia lotnicze, stanowiącą załącznik nr 5.
§  3.
1. 1
Personelowi latającemu (starszym pilotom i pilotom) przysługuje dodatek żywnościowy w wysokości 4.300,- miesięcznie.
2.
Dodatek żywnościowy przysługuje również pracownikom personelu kierowniczego i inżynieryjno-technicznego, o ile posiadają oni licencję pilota zawodowego oraz starszym mechanikom i mechanikom, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy odbywanie lotów i wchodzą oni w skład zespołów latających.
3.
Dodatek ten przysługuje również w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlop, choroba, zawieszenie w lotach przez komisję lotniczo-lekarską i inne), nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Jeżeli usprawiedliwiona nieobecność w pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy, dodatek ten przysługuje przez okres nie dłużej niż sześć miesięcy, chyba że wypadek został spowodowany przez pracownika umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa albo w stanie nietrzeźwości.
4.
Dodatek żywnościowy nie przysługuje, jeżeli zawieszenie w lotach nastąpiło z innych przyczyn niż w wyniku orzeczenia komisji lotniczo-lekarskiej.
§  4.
1.
Za długoletnią pracę przysługują pracownikom nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,
3)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,
4)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.
Zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają powszechnie obowiązujące przepisy.
§  5.
1.
Pracownikom przysługuje dodatek za staż pracy w jednym zakładzie pracy po trzech latach pracy w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy, do wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy.
2.
Przy zaliczaniu okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za staż pracy stosuje się zasady ustalone w powołanej na wstępie uchwale.
§  6.
1. 2
W ramach planowanego osobowego funduszu płac wyodrębnia się fundusz premiowy w wysokości do 70% funduszu płac zasadniczych pracowników.
2.
Zasady przyznawania premii określają regulaminy premiowania, opracowane na podstawie ramowego regulaminu premiowania Centralnego Zespołu Lotnictwa Sanitarnego.
§  7.
1.
Ustala się wykaz stanowisk, na których mogą być wprowadzone równoważne normy czasu pracy, na zasadach określonych w powołanym na wstępie rozporządzeniu, a mianowicie:
1)
piloci,
2)
st. piloci,
3)
instruktorzy w Dziale Szkolenia i Ruchu w Centralnym Zespole Lotnictwa Sanitarnego,
4)
kierownik Działu Szkolenia i Ruchu w Centralnym Zespole Lotnictwa Sanitarnego,
5)
zastępca kierownika Działu Szkolenia i Ruchu w Centralnym Zespole Lotnictwa Sanitarnego,
6)
kierownicy zespołów lotnictwa sanitarnego wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego,
7)
mechanicy lotniczy,
8)
st. mechanicy lotniczy,
9)
szefowie mechaników w Centralnym Zespole Lotnictwa Sanitarnego i zespołach lotnictwa sanitarnego wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego,
10)
inspektorzy w Dziale Technicznym Centralnego Zespołu Lotnictwa Sanitarnego,
11)
dyspozytorzy,
12)
pracownicy zatrudnieni w Centralnym Zespole Lotnictwa Sanitarnego i zespołach lotnictwa sanitarnego wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego przy obsłudze urządzeń wymagających pracy ciągłej,
13)
personel pokładowy medyczny, wchodzący w skład załóg sanitarnych statków powietrznych.
2.
Praca w systemie równoważnych norm czasu pracy odbywa się w/g harmonogramu pracy, opracowanego przez daną jednostkę.
§  8.
Za pracę w porze nocnej pracownikom przysługuje dodatek w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
§  9.
Dyrektor wojewódzkiej kolumny transportu sanitarnego po zasięgnięciu opinii dyrektora Centralnego Zespołu Lotnictwa Sanitarnego ustala wysokość wynagrodzenia kierowników zespołów lotnictwa sanitarnego wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego, pilotów (starszych pilotów) i mechaników (starszych mechaników) zatrudnionych w tych zespołach.
§  10.
1.
Pracownik może być przeszeregowany w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla zajmowanego stanowiska w okresach nie krótszych niż jeden rok i o jedną grupę wynagrodzenia, w terminach przeszeregowania, tj. 1 stycznia lub 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
Przyznanie pracownikom wynagrodzenia wynikającego z niniejszego zarządzenia nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia otrzymywanego dotychczas.
3.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia mogą być na podstawie decyzji dyrektora zwolnieni od wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, jeżeli jest to uzasadnione stażem pracy i wynikami pracy, z tym że pracownicy poniżej 45 lat powinni być zobowiązani do uzupełnienia wykształcenia określonego taryfikatorem.

Przepis ten nie dotyczy pracowników, których wymogi kwalifikacyjne określają odrębne przepisy.

§  11. 3
Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub stałą rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w wysokości nie wyższej jednak niż 20 tys. złotych.
§  12. 4
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych lotnictwa sanitarnego (Dz. Urz. MZiOS Nr 11, poz. 49; z 1976 r. Nr 10, poz. 25; z 1978 r. Nr 13, poz. 33 i z 1979 r. Nr 14, poz. 43).
§  13. 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1982 roku.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Tabela grup i miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowaniaMiesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych
13.300,-
23.600,-
34.000,-
44.400,-
54.800,-
65.200,-
75.600,-
86.000,-
96.400,-
106.800,-
117.200,-
127.600,-
138.000,-
148.400,-
158.800,-
169.200,-
179.600,-
1810.000,-
1910.500,-
2011.000,-

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego

Lp.StanowiskoStawka miesięczna dodatku funkcyjnego
1Dyrektor4.000,-
3.500,-
3.000,-
2.500,-
2Zastępca dyrektora,3.200,-
gł. księgowy2.800,-
2.500,-
2.000,-
3Kierownicy działów,3.000,-
z-ca gł. księgowego,2.500,-
kierownik zespołu lotnictwa2.000,-
sanitarnego1.600,-
4Z-cy kierowników działów,2.500,-
kierownicy innych komórek2.000,-
organizacyjnych, szefowie1.500,-
mechaników w CZLS i w ZLS1.000,-
5Magazynierzy, pracownicy1.500,-
na stanowiskach samodzielnych1.000,-
800,-
600,-

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Tabela stanowisk i zaszeregowania pracowników

Lp.Grupa stanowiskKategoria zaszeregowania
1Dyrektor12-20
2Z-ca dyrektora, gł. księgowy9-18
3Kierownik działu w CZLS (technicznego, wyszkolenia, ekonomicznego, z-ca gł. księgowego6-17
4Z-ca kierownika działu w CZLS, radca prawny, inspektor nadzoru: technicznego, wyszkolenia lotn., kierownik zespołu lotnictwa sanitarnego5-16
5St. pilot, st. specjalista, st. inspektor5-14
6Szef mechaników, specjalista5-13
7St. mechanik4-12
8Pilot4-11
9Mechanik3-9
10Samodzielny referent w działach: ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, inspektor5-12
11St. referent d/s technicz., ekonomicz., administr.4-11
12Referent, kontystka, sekretarka3-8
13St. magazynier5-12
14Magazynier4-9
15Stażyści z wykształceniem:
- wyższym2-4
- średnim1-3
16Maszynistka poza halą maszyn, telefonistka2-8
17Portier, dozorca1-8

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Tabela kwalifikacji pracowników

Lp.Nazwa stanowiskaWymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i stażu pracy
123
1Dyrektor1)wyższe wykształcenie techniczne o specjalności lotniczej, 8 lat pracy w zawodzie, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym,
2)wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne oraz licencja pilota zawodowego, 10 lat pracy w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym
2Z-ca dyrektora1)wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne o specjalności lotniczej - 8 lat pracy
2)wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne i licencja pilota zawodowego-8 lat pracy ,w tym 4 na stanowisku kierowniczym
Główny księgowy1)wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, 8 lat praktyki zawodowej w księgowości, w tym przynajmniej 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w działach: finansowym lub księgowym
3Kierownik działu w Centr. Zespole Lotn. Sanitarnego

a) technicznego

1)wyższe wykształcenie techniczne o specjalności lotniczej, 5 lat pracy w lotnictwie,
2)wyższe wykształcenie techniczne oraz posiadanie licencji pilota, 6 lat pracy w lotnictwie
b) ruchu i wyszkolenia1)wyższe wykształcenie, posiadanie licencji pilota zawodowego, uprawnienia instruktora lotniczego i 5 lat praktyki w lotnictwie
2)średnie wykształcenie, posiadanie licencji pilota zawodowego, uprawnień instruktora lotniczego i 8 lat praktyki w lotnictwie
c) ekonomicznego, gł ekonomista, z-ca gł. księgowego1)wyższe wykształcenie, 5 lat praktyki na stanowiskach ekonomicznych lub administracyjnych, w tym 2 na stanowisku kierowniczym
2)średnie wykształcenie, 8 lat praktyki na stanowiskach ekonomicznym lub administracyjnym, w tym 2 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym
4Z-ca kierownika działu

a) technicznego

1)wyższe wykształcenie techniczne o specjalności lotniczej i minimum 4 lata pracy w lotnictwie,
2)wyższe wykształcenie techniczne, 5 lat pracy w lotnictwie
b) ruchu i wyszkolenia1)wyższe wykształcenie, posiadanie licencji pilota zawodowego, 4 lata praktyki w lotnictwie,
2)średnie wykształcenie, posiadanie licencji pilota zawodowego i 7 lat praktyki
c) ekonomicznego1)wyższe wykształcenie ekonomiczne, 4 lata praktyki w zawodach ekonomicznych, w tym przynajmniej 2 lata na stanowiskach samodzielnych
2)średnie wykształcenie ekonomiczne, 7 lat praktyki w zawodzie, w tym przynajmniej 2 lata na stanowiskach samodzielnych
5Radca prawnywymogi kwalifikacyjne określają odrębne przepisy
6Starszy specjalistawyższe wykształcenie i 6 lat pracy
7Specjalistawyższe wykształcenie i 4 lata pracy
8Inspektor

a) nadzoru technicznego w Dziale Techn.

1)wyższe wykształcenie techniczne o specjalności lotniczej i minimum 4 lata pracy w lotnictwie,
2)wyższe wykształcenie techniczne, 7 lat praktyki,
b) wyszkolenia i ruchu w Dziale Szkolenia oraz K-k ZLS1)wyższe wykształcenie, posiadanie licencji pilota zawodowego, uprawnień instruktora lotniczego i 4 lata praktyki w zawodzie,
2)średnie wykształcenie, posiadanie licencji pilota zawodowego, uprawnień instruktora lotniczego i 7 lat praktyki
9St. pilotwykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadanie licencji pilota zawodowego i licencji radiotelefonisty pokładowego oraz 3 lata praktyki w zawodzie, w tym co najmniej 1 rok praktyki w lotnictwie sanitarnym
10Pilotwykształcenie średnie oraz posiadanie licencji pilota zawodowego i licencji radiotelefonisty pokładowego
11Szef mechaników

st. mechanik

wykształcenie średnie lub zawodowe zgodne ze specjalnością licencji oraz licencja mechanika lotnicz. + 3 lata praktyki w tym zawodzie (Szef mech. min. 6 lat)
12Mechanik lotniczywykształcenie średnie lub zawodowe zgodne ze specjalnością licencji oraz licencja mechanika lotniczego
13Starszy inspektor1)wyższe wykształcenie, 2 lata pracy,
2)średnie wykształcenie, 10 lat pracy,
14Samodzielni referenci, inspektorzy, instruktorzy, st. magazynier1)wyższe wykształcenie ekonomiczne, techniczne lub prawnicze, 2 lata praktyki w zawodach technicznych lub ekonomicznych w zależności od charakteru zatrudnienia,
2)średnie wykształcenie ekonomiczne, techniczne lub inne średnie, 6 lat praktyki w danej specjalności
15St. referent d/s techn., osobowych, ekonomicznych, socjalnych, kasjerśrednie wykształcenie ekonomiczne, techniczne lub inne, 4 lata praktyki zawodowej
16Referent, kontysta, sekretarkaśrednie wykształcenie, ukończony staż pracy
17Stażysta1)wyższe,
2)średnie zawodowe, szkoła pomaturalna,
3)średnie ogólnokształcące
18Maszynistka poza halą maszyn1)wykształcenie średnie lub biegłe i bezbłędne pisanie na maszynie
telefonistka2)wykształcenie średnie

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

Tabela dodatków za dodatkowe uprawnienia lotnicze

Lp.Rodzaj uprawnieniaWysokość dodatków w złotych
1St. pilot i pilot
1.dodatkowa licencja pilota śmigłowcowego1.000,-
2.uprawnienia instruktora
a) I klasy600,-
b) II klasy400,-
3.uprawnienia do lotów wg przyrządów (IFR)600,-
4.uprawnienia do prowadzenia korespondencji radiotelefonisty w języku obcym400,-
2St. mechanik i mechanik
1.uprawnienia mechanika obsługi śmigłowców700,-
2.uprawnienia do wykonywania remontów sprzętu lotniczego lub napraw*)500,-
3.uprawnienia mechanika obsługi przyrządów pokładowych400,-
4.uprawnienia mechanika obsługi lotn. wyposażenia radiowego400,-
5.uprawnienia mechanika obsługi wyposażenia elektrycznego400,-
*) uprawnienia nadawane przez użytkownika (Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego)

Uwaga: wymienione w tabeli dodatki przysługują tylko wtedy, gdy czynności wynikające z tych uprawnień są wykonywane.

Przysługują one również personelowi kierowniczemu wymienionemu w załączniku nr 3.

Fakt wykonywania tych czynności potwierdza dyrektor Centralnego Zespołu Lotnictwa Sanitarnego.

1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 16 lutego 1983 r. (Dz.Urz.MZ.83.3.21) zmieniajacego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
2 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 marca 1985 r. (Dz.Urz.MZ.85.5.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1985 r.
3 § 11 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 lutego 1983 r. (Dz.Urz.MZ.83.3.21) zmieniajacego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
4 § 12 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 16 lutego 1983 r. (Dz.Urz.MZ.83.3.21) zmieniajacego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
5 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 16 lutego 1983 r. (Dz.Urz.MZ.83.3.21) zmieniajacego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.