§ 6. - Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty. - Dz.U.2014.474 t.j. - OpenLEX

§ 6. - Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.474 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
§  6. 
1. 
Umowa o pracę, o której mowa w art. 15 ust. 3d ustawy, może być zawarta wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu, spełniającym następujące warunki:
1)
w przypadku stażu lekarza - będącym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach staży cząstkowych co najmniej w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii i intensywnej terapii;
2)
w przypadku stażu lekarza dentysty - będącym podmiotem leczniczym albo lekarzem dentystą wykonującym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii co najmniej z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej;
3)
mającym zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza lub lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.
2. 
W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 4, umowę o pracę z lekarzem, lekarzem dentystą zawiera się na czas określony odpowiadający sumie okresów przedłużających staż.
3. 
W przypadku niezrealizowania programu stażu w zakresie odbywania dyżurów medycznych z powodu ciąży lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4, umowę z lekarzem, lekarzem dentystą zawiera się na czas niezbędny do zrealizowania dyżurów medycznych obejmujących liczbę godzin niezrealizowanych dyżurów, w ramach środków finansowych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 1 lit. a.
4. 
W przypadku skierowania przez podmiot wymieniony w ust. 1 lekarza, lekarza dentysty do odbycia części stażu poza miejscowością, w której jest zatrudniony, koszty podróży pokrywa ten podmiot na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w ramach środków finansowych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 1 lit. b.
5.  4
 Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2900 zł.
6.  5
 Jeżeli lekarz, lekarz dentysta odbywający staż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie może realizować programu stażu, za czas nierealizowania programu stażu przysługuje mu wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, o ile zgłosił pracodawcy ustnie lub pisemnie gotowość do jego realizacji. Zgłoszenie dokonane ustnie wymaga dla swojej skuteczności późniejszego potwierdzenia w formie pisemnej.
4 § 6 ust. 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2194) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2017 r., z tym, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego, do dnia 31 grudnia 2018 r. lekarz, lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty otrzymuje odpowiednio zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wysokości:

1) 2100 zł od dnia 1 lipca 2017 r.;

2) 2249 zł od dnia 1 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.862) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U.2019.1749) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.

5 § 6 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.776) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2020 r.